Екологічна програма ОНПС Пустомитівського району на період 2011-2015 років

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова Пустомитівської

районної ради

_______________В. Бабій

ПОГОДЖЕНО

Голова Пустомитівської

Райдержадміністрації

______________ І. Чопко

 

 

ЕКОЛОГІЧНА ПРОГРАМА

охорони навколишнього природного середовища

Пустомитівського району на період 2011-2015 років

м. Пустомити


Мета програми

Метою програми є здійснення комплексу невідкладних природоохоронних заходів на господарських об’єктах і в населених пунктах з функціонуванням яких пов’язані найгостріші екологічні проблеми і за рахунок цього стабілізувати екологічну ситуацію в районі та створити передумови для її поступового покращення.

Досягнення поставленої мети передбачає реалізацію наступних основних завдань:

-   підвищення ефективності роботи пилогазоочисного устаткування на підприємствах, скорочення кількості неорганізованих джерел забруднення;

-   недопущення скидання у відкриті водойми неочищених та недостатньо очищених стічних вод підприємствами та особливо житлово-комунальними об’єктами району;

-   рекультивація порушених внаслідок виробничої діяльності земель, зменшення масштабів ерозії ґрунтів;

-   збереження та розширення площ заповідних територій, заліснення порушених та ерозійно небезпечних земель;

-   вивіз, утилізація та складування твердих побутових відходів (п.п. 1,2 дод. №1);

-   розробка та затвердження схем санітарної очистки населених пунктів на території району (п. 3 дод. 1)

знешкодження невідомих і непридатних до використання пестицидів (п. 5 дод. 1).

 

Екологічна політика

1. Посилити координаційну роботу районних органів влади та органів місцевого самоврядування з метою всебічного врахування інтересів та глибокого обґрунтування пріоритетів при формуванні та здійсненні екологічної політики.

2. Створити єдиний районний екологічний фонд.

3. Здійснювати гнучку політику щодо підприємств при запровадженні світових стандартів екологічної безпеки, при цьому доцільно забезпечити поступовий перехід до більш суворих вимог, посиливши одночасно адміністративний та технологічний контроль за їх дотриманням.

4. Позитивні екологічні результати можуть бути досягнуті і без значних витрат завдяки методам адміністративного впливу на керівництво підприємств та організацій, а також жителів населених пунктів для ліквідації безгосподарності і наведення елементарного порядку.

5. Стимулювати природоохоронну діяльність на окремих приватизованих об’єктах. З цією метою при приватизації доцільно зменшувати їх вартість, одночасно встановивши суворі регламенти для нових власників щодо здійснення необхідних природоохоронних заходів.

 

Пріоритетні напрямки

Вибір пріоритетів здійснювався на об’єктивному рівні і в програму включалися заходи на тих підприємствах і в населених пунктах, які є найбільшими джерелами забруднення довкілля і функціонування котрих породжує серйозні екологічні проблеми, що обмежують перспективи подальшого розвитку і життєдіяльності населення.

Основними пріоритетами програми району є:

1. Поліпшення екологічного стану водних ресурсів району.

З цією метою провести:

1.1.- завершення будівництва каналізаційного колектора в с. Наварія з метою припинення скидів стоків в озеро Глинна Наварія та відновлення рекреаційної зони;

- реконструкціяю очисних споруд в м. Пустомити, селах Солонка, Оброшино, Давидів;

- реконструкцію водопровідних насосних станцій в селах Лапаївка, Ямпіль, Кам’янопіль;

- будівництво мереж водопостачання в смт. Щирець та селах Зимна Вода, Сокільники (квартал «Голда»), Лисиничі, Містки, Ямпіль, Кам’янопіль;

- реконструкцію водогону від водозабору «Хоросно» до резервуарів чистої води в м.Пустомити;

- капітальний ремонт  мереж водопостачання в селах Давидів, Оброшино, Солонка, Семенівка, Борщовичі, Містки;

- реконструкцію каналізаційних насосних станцій в м. Пустомити - КНС №1 та в селах Давидів, Лапаївка, Муроване;

- будівництво КНС в с. Холодновідка;

- капітальний ремонт мереж водовідведення в селах Давидів, Солонка, Сороки-Львівські, Муроване, Містки, Семенівка;

- будівництво мереж водовідведення в смт. Щирець, селах Зимна Вода, Сокільники, Скнилів, Лисиничі, Холодновідка, Муроване;

- виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію очисних споруд та системи каналізування в селах Борщовичі, ВерхняБілка, Чишки, Звенигород, Містки, Ямпіль, Кам’янопіль, Старе Село;

- визначення юридичного власника водозабору колишнього АТС ТзОВ «Сокільники».

1.2.- недопущення забруднення та засмічення водних об’єктів твердими побутовими та іншими відходами на території населених пунктів району;

-  здійснення комплексу заходів по винесенню прибережних захисних смуг в натуру;

- користувачам водних об’єктів (ставків) розробити та отримати дозволи на спецводокористування та гранично-допустимі скиди, а також проводити оплату за спеціальне водокористування;

- суворо дотримуватися вимог законодавства щодо недопущення миття автотранспорту та розміщення стоянок автомобілів і будівництва об’єктів у прибережних захисних смугах.

2. Поліпшення екологічного стану земельних ресурсів, зокрема:

2.1.- заліснення малопродуктивних земель, особливо тих, які піддаються ерозії;

- забезпечити користувачам надр, по видобутку твердих корисних копалин, рекультивацію порушених земель на площах передбачених проектами розробки та рекультивації родовищ;

- Пісківській сільській раді забезпечити проведення постійних режимних спостережень за розвитком карстового процесу в с. Пісках;

- вживати заходів щодо недопущення забур’яненості земель на підпорядкованих територіях;

- з метою збереження біорізномаїття - суворо дотримуватися законодавчих вимог по недопущенню спалювання сухої рослинності.

3. Охорона атмосферного повітря:

3.1.підприємствам, установам та організаціям:

- провести інвентаризацію стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу на підставі яких отримати дозволи на викиди;

- забезпечити всі ступені очистки від виробництва, яке пов’язане з викидами, з метою недопущення забруднення атмосфери;

- не допускати спалювання відходів виробництва, що особливо негативно впливає на стан атмосферного повітря;

3.2.- щорічно проводити акції «Чисте повітря» по контролю за пересувними джерелами викидів (автотранспортом) на вміст СО2.

4. Охорона біоресурсів:

4.1.- активізувати роботу з охорони та утримання заповідного фонду загальнодержавного та місцевого значення;

- покращити санітарний стан лісів, не допускати засміченості лісових масивів, особливо прилеглих до автодоріг та населених пунктів;

- всім компетентним структурам та службам вжити невідкладних заходів щодо охорони, збереження та відтворення тваринного світу (фауни) на території району.

 

Фінансування програми

Для досягнення поставлених програмою завдань та мети протягом 2011–2015 рр. будуть залучатися кошти з місцевого бюджету, кошти місцевих природоохоронних фондів (міської, селищної та сільських рад), обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, обласного та державного бюджетів. Крім цього будуть кооперуватися кошти підприємств та інших джерел фінансування.

 

Проведення послідовної інформаційно-виховної з питань природоохоронних заходів.

Застосування різних форм для розповсюдження інформації щодо природоохоронних та просвітницьких заходів.

Поширення екологічних знань через засоби масової інформації, залучення широких верств населення до участі у розробці та реалізації екологічних проектів.

Розробка і реалізація спеціальних навчальних програм для дошкільних, шкільних навчальних закладів та підприємств, установ і організацій. 

 

                                                                                                                                                        Додаток 1 

Утилізація, переробка та захоронення твердих побутових відходів, знешкодження пестицидів

з/п

Назва

заходу

Термін

вико-
нання

Викона-
вець

Обсяг

фінан-сування,

тис. грн

Джерела фінансування,

тис. грн

Очіку-
вані

ре-
зуль-
тати

Приміт-
ки

всього

у т.ч.

по

роках

Дер-
жав-
ний

бюд-
жет

Район-
ний

бюд-
жет

Місцеві

бюд-
жети

Цільо
-ві

фонди

ОНПС

Власні

кошти

підпри-
ємств

Закор-
донні

інвес-
тиції

інші

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3

13

14

1

Виготовлення проектної документації на
будівництво сміттєзвалищ ТПВ на території Раковецької, Жирівської, Верхньо-білківської, Соколівської, Вовківської, Давидівської, Микла-шівської, Миколаївської с/р та Пустоми-тівської м/р

2011-
2015

Органи

місцевого

самовря-дування

1100,0

2011-
250,0


2012-
250,0


2013-
200,0


2014-
200,0


2015-
200,0

 

150,0
 

150,0
 

100,0
 

100,0
 

100,0

100,0
 

100,0
 

100,0
 

100,0
 

100,0

 

 

 

 

 

 

2

Організація централізо-ваного вивозу сміття

2011-
2015

Органи

місцевого

самовря-дування

2990,0

2011-
800,0

2012-
700,0

2013-
700,0

2014-
400,0

2015-
400,0

 

700,0

500,0

500,0

300,0

300,0

100,0

200,0

200,0

100,0

100,0

 

 

 

 

Покра
-щення

еколо-
гічної

ситуаціїв

районі

 

3

Розробка та затвер-
дження схем санітарної очистки населених пунктів на території району

2011-
2015

Органи

місцевого

самовря-
дування

1800,0

2011-
200,0

2012-
500,0

2013-
500,0

2014-
300,0

2015-
300,0

 

100,0

250,0

250,0

150,0

150,0

100,0

250,0

250,0

150,0

150,0

 

 

 

 

 

 

4

Впорядку
-вання сільських ското-могильників

2011-
2015

Органи місцевого самовря-
дуваня, санепідем-
станція,

управління ветеринарної медицини

460,0

2011-
200,0

2012-
300,0

2013-
300,0

2014-
300,0

2015-
400,0

 

 

100,0


150,0


150,0


150,0


200,0

100,0


150,0


150,0


150,0


200,0

 

 

 

Покра-
щення

еколо-гічної

ситуації в

районі

 

5

Затарення непридатних до використання пестицидів

2011

Український національний центр повод-
ження з не придатними відходами

195,0

2011-
195,0

 

195,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Додаток 2

Перелік першочергових природоохоронних заходів, фінансування яких буде здійснюватися

з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища 

у складі обласного бюджету у 2011 році по Пустомитівському району

Міст заходу Термін вико-
нання
Замовник, виконавець Ступінь готов-
ності об'єкта
Обсяг фінансування, тис.грн. Джерела фінансування, тис.грн.
Кошто-
рисна вартість
Залишок освоєння коштів, станом на 01.01.2011р. У т.ч. у 2011р. Дер-
жав-
ний бюд-
жет
Дер-
жав-
ний фонд ОНПС
Місце-
вий бюд-
жет
ОФ ОНПС

Кошти під-
при-

ємств

Зару-

біжні

інвес-

тиціі

Інші

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Реконструкція міських очисних споруд м.Пустомити

2011р.

Пустоми-

тівська м/р,

ОВМ «Нікотерм»

12

5103,1

4503,1

4503,1

 

 

225,2

4277,9

 

 

 

Реконструкція каналізаційних очисних споруд с.Оброшино

2012

КП«Оброшин»

25

1622,106

1219,28

1219,28

 

 

 

1219,28

 

 

 

Централізоване водовідведення с.Сокільники

(1-а черга)

2012

Сокільницька

сільська рада

ТзОВ

«ХОКА Україна»

15

12990,0

11464,0

2500,0

 

 

1500,0

1000,0

 

 

 

Реконструкція каналізаційної насосної станції №1 в с.Муроване вул.Січових Стрільців

2011

Сороки-Львівська

сільська рада

0

235,0

 

235,0

 

 

35,4

199,6

 

 

 

Реконструкція мережі водовідведення від багатоповерхових житлових будинків по вул.Шевченка та дитячої ДУ в с.Муроване

2011

Сороки-Львівська

сільська рада

0

438,2

 

438,2

 

 

117,7

365,5

 

 

 

Будівництво мережі водовідведення по вул.Львівська-Партизанська в с.Муроване

2011

Сороки-Львівська

сільська рада

0

1147,6

 

1147,6

 

 

114,8

1032,8

 

 

 

Будівництво мережі водовідведення по вул.Лесі Українки – Дорошенка в с.Муроване

2011

Сороки-Львівська

сільська рада

0

604,8

 

604,8

 

 

120,96

483,84

 

 

 

Будівництво мережі водовідведення по вул.Нижня – Індустріальна в с.Муроване

2011

Сороки-Львівська

сільська рада

0

404,6

 

404,6

 

 

80,92

323,68

 

 

 

Реконструкція очисних споруд з нарощуванням продуктивності з 60 м3/добу в с.Солонка

2011

Солонківська

сільська рада

21

5233,3

4746,5

4746,5

-

-

800,0

3446,5

 

 

500