Програма реформування та розвитку ЖКГ Пустомитівського району на 2011-2014 роки

 

АТВЕРДЖЕНО
Голова Пустомитівської
районної ради
_______________В. Бабій
ПОГОДЖЕНО
Голова Пустомитівської
райдержадміністрації
______________ І. Чопко

   
ПРОГРАМА
РЕФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
ПУСТОМИТІВСЬКОГО РАЙОНУ НА 2011-2014 РОКИ

відповідно до Загальнодержавної програми
реформування і розвитку житлово-комунального господарства
на 2009-2014 роки
м. Пустомити

Дана програма розроблена відповідно до Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки, як складова частина Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства  Львівської області на 2011-2014 роки.


1. Мета Програми

Мета Програми полягає у визначенні засад реалізації державної політики реформування житлово-комунального господарства, здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого  розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до  встановлених нормативів. 

 

2. Основні завдання Програми 

Основними завданнями Програми є:
1) створення розвинутого конкурентного середовища на ринку обслуговування житла;
2) забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства;
3) технічне переоснащення житлово-комунального сподарства, скорочення питомих показників використання   енергетичних і матеріальних ресурсів, необхідних для виробництва (надання) житлово-комунальних послуг;
4) залучення громадськості до процесів формування житлової політики та реформування житлово-комунального господарства.


3. Фінансове забезпечення виконання завдань Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, коштів підприємств та інших джерел, не заборонених законодавством (дод 1).

Кошти державного бюджету спрямовуються  на фінансування заходів щодо реалізації інвестиційних проектів з
- реконструкції та капітального ремонту житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій та обладнання (дод.3);
- обладнання наявного житлового фонду засобами холодної води (будинковий облік) (дод. 4);
- технічного переоснащення та капітального ремонту житлових будинків в яких утворюються нові або вже функціонують об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (дод. 5);
- систем централізованого водопостачання та водовідведення (дод. 6);
- а також у сфері благоустрою (додатки 7, 8, 9).


Рішення про виділення коштів на фінансування Програми щодо реалізації інвестиційних проектів, у тому числі пілотних проектів у сфері житлово-комунального господарства, здійснюється, якщо:
1) підтверджено фінансування проектів з місцевих бюджетів та інших джерел, крім проектів, що реалізуються об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, у такому співвідношенні:
У 2011 році:
•    для проектів, що реалізуються в населених пунктах (м.Пустомити), - не менш як 10 відсотків суми коштів, виділених з державного бюджету;
У 2012-2014 роках:
•    для проектів, що реалізуються в населених пунктах (м.Пустомити), - не менш як 20 відсотків суми коштів, виділених з державного бюджету;
2) підтверджено фінансування проектів з реконструкції та капітального ремонту житлових будинків, в яких функціонують об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, власниками житлових та нежитлових приміщень у відповідних будинках не менш як 20 відсотків суми коштів, виділених з державного бюджету у 2011-2014 роках.
Кошти з державного бюджету спрямовуються місцевим бюджетам цільовою субвенцією.


4. Очікувані результати

1. Виконання Програми дасть можливість (дод.10)

1)забезпечити реалізацію державної політики у сфері житлово-комунального господарства;
2) зробити доступними послуги водопостачання для населення та підприємств за умови їх своєчасної оплати;
3) забезпечити сталу та ефективну роботу підприємств житлово-комунального господарства, підвищити рівень безпеки систем життєзабезпечення м. Пустомити;
4) забезпечити надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості;
5) обладнати протягом чотирьох років усі багатоквартирні будинки (5 поверхів і вище) побудинковими приладами обліку холодної води.

 

                                                                                                                                                            Додаток 1

ПРОГНОЗНИЙ ОБСЯГ

фінансового забезпечення виконання завдань

Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Пустомитівського району

на 2011-2014 роки

                                                                                                              

ЗавданняНайме-

нування

заходу

млн.грн.

Прог-
ноз-
ний

обсяг
фінан-
сових
ресур-
сів
для
вико-
нання
зав-

дань

У тому числі
2011 2012 2013 2014
  в т.ч.   в т.ч.   в т.ч.   в т.ч.

Всьо-

го

Держ.

бюд-

жет

Міс-

це-

ві

бюд-

жет

Ін-

ші

дже-

ре-

ла

Всьо-

го

Держ.

бюд-

жет

Міс-

це-

ві

бюд-

жет

Ін-

ші

дже-

ре-

ла

Всьо-

го

Держ.

бюд-

жет

Міс-

це-

ві

бюд-

жет

Ін-

ші

дже-

ре-

ла

Всьо-

го

Держ.

бюд-

жет

Міс-

це-

ві

бюд-

жет

Ін-

ші

дже-

ре-

ла

1 2 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1. Норма-тивно-право-

ве та науково-технічне забезпе-

чення вико-

нання завдань Програми

 

 

0,000

 

 

  0,000

 

 

 

0,000

 

 

 

0,000

 

 

 

2.Тех-

нічне

переосна-

щення житлово-

кому-

нального

госпо-

дарства,

скоро-

чення

питомих

показ-

ників вико-

ристання

енерге-

тичних і

матеріаль-

них

ресурсів на

вироб-

ництво

(надання)

житлово-

кому-

нальних

послуг

усього,

у тому

числі:

19,474 8,138 7,311 0,637 0,190 5,443 4,536 0,674 0,233 3,335 2,779 0,344 0,212 2,558 2,132 0,343 0,083

2.1. Стимулю-

вання реа-

лізації і інвес-

тиційних

проектів з:

15,028 6,954 6,321 0,633   4,015 3,346 0,669
  2,017 1,681 0,336   2,042 1,702 0,34

 

рекон-

струк-

ції та капіта-

льного ремонту житлових будинків із застосу-

ванням енерго-

збері-гаючих техно-

логій і облад-

нання

2,17 1,21 1,1 0,11   0,96 0,8 0,16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рекон-

струкції централі-

зованих систем водопоста-

чання і водовідве-

дення з

викорис-

танням енерго-

ощад-

ного облад-

нання та технологій

3,875 2,922 2,656 0,266

 

0,953 0,794 0,159

 

 

 

 

 

 

 

 

 

енерго-

збере-

ження, роз-

витку та рекон-

струкції систем тепло-

поста-

чання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

благо-

устрою територій районних

центрів та

малих міст

8,983 2,822 2,565 0,257

 

2,102 1,752 0,35

 

2,017 1,681 0,336

 

2,042 1,702 0,34

 

енерго-

збере-

ження,

розвитку

міського елек-

тричного транспорту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Забез-

печення осна-

щення наявного житлового

фонду будин-

ковими

засобами

обліку та регу-

лювання споживан-

ня води і теплової енергії

0,14 0,044 0,04 0,004

 

0,029 0,024 0,005

 

0,048 0,04 0,008

 

0,019 0,016 0,003

 

2.3. Сприяння розроблен-

ню та реалі-

зації пілотних (інно-

ваційних) проектів у житлово-комуналь-

ному госпо-

дарстві, спрямо-

ваних на удоскона-

лення

системи управління житловим фондом, зменшення техноло-

гічних витрат і втрат ресурсів, впровад-

ження прогре-

сивних технологій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. На-

дання дер-

жавної

підтримки для реалізації інвес-

тиційних

проектів з технічного переос-

нащення та капіта-

льного ремонту житлових будинків,

в яких утворю-

ються нові або вже функ-

ціонують об'єднання спів-

власників багато-

квартирних будинків

4,306 1,140 0,950

 

0,190 1,399 1,166

 

0,233 1,270 1,058

 

0,212 0,494 0,414

 

0,083

2.5.Част-

кове пога-

шення основної

суми кредитів, відсотків за креди-

тами,

лізингових платежів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Залу-

чення

інвестицій і

співпра-

ця з міжна-

родними фінан-

совими устано-

вами та донорсь-

кими органі-

заціями

усього,

в тому числі:

 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

розроб-

лення інсти-

туційного механізму взаємодії з міжна-

родними фінансо-

вими

органі-

заціями

через ресурсний центр

інститу-

ційного розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Забез-

печення широкої громад-

ської підтримки держав-

ної політики реформу-

вання і розвитку житло-

вокому-

нального госпо-

дарства

 

 

0,000

 

 

 

0,000       0,000       0,000

 

 

 

5. Ство-

рення системи ефектив-

ного управ-

ління

житлом та підпри-

ємствами житлово-комун-ального госпо-

дарства, розвиток сис-теми держав-

ного регу-

лювання при-

родних монополій у сфері вироб-

ництва і надання житлово-

кому-

нальних послуг

Навчання поса-

дових осіб органів місце-

вого

самовря-

дування та праців-

ників кому-

нальних підпри-

ємств з питань, пов'я-

заних з рефор-

муванням і розвит-

ком

житлово-

кому-

нального госпо-

дарства

 

0,000

 

 

  0,000       0,000       0,000

 

 

 

РАЗОМ

 

15,028 6,954 6,321 0,633

 

4,015 3,346 0,669

 

2,017 1,681 0,336

 

2,042 1,702 0,34