Регіональна програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2013-2015 роки

ПРОЕКТ

 

                                                                                                   Затверджено
                                                                                                   Пустомитівська районна  рада
                                                                                                   __-та чергова  сесія __-го    
                                                                                                  демократичного скликання
                                                                                                  рішення   № __ 
                                                                                                  від „   ”          2012 р.
                                                                                                  Голова районної  ради
 
                                                                                                 ________________В.Бабій
 
Регіональна програма
 
розвитку малого і середнього підприємництва
у Пустомитівському районі 
на 2013-2015 роки
ВСТУП
 
Регіональну програму розвитку малого і середнього підприємництва у Пустомитівському районі  на 2013-2014 роки (надалі - Програма) розроблена на виконання Закону України „Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні” від 22 березня 2012 р. №4618-УІ та доручення Кабінету Міністрів України від 5 липня 2012 року № 24426/1/1-12.  
         Нормативно-правові акти, вимоги та положення яких враховувалися при розробці Програми на 2013-2014 роки:
Закон України від 23.03.2000 №1602-ІІІ „Про державне прогнозування та розроблення програми економічного і соціального розвитку України”;
Закон України від 18.03.2004 №1621-ІУ „Про державні цільові програми”;
Закон України від 21.12.2002 №2157-ІІІ „Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні”;
Закон України від 11.09.2003 № 1160-ІУ „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;
Закон України від 15.05.2003 №755-ІУ „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
Закон України від 06.09.2005 №2806-ІУ „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”;
Закон України від 05.04.2007 №877-У „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”;
Закон України від від 06.09.2012 №5203-УІ „Про адміністративні послуги” ;
Указу Президента України від 03.09.2007 №816 „Про Концепцію вдосконалення державного регулювання господарської діяльності”;
Постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2006 №1001 „Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року”;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.06.2010 №1724-р „Про виконання Програми  економічних реформ на 2010-2014 роки „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада”;
Методичні рекомендації щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприєиництва, затверджені наказом Державної служби  України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 18.09.2012 №44;
Інші нормативно-правові акти, що стосуються окремих сфер підприємницької діяльності та пріоритетних напрямів розвитку. 
       Програма є продовження Регіональної програми розвитку малого підприємництва у Пустомитівсьму районі  на 2011-2012 роки, складовою системи заходів соціально-економічного та культурного розвитку Пустомитівського району  на 2013  рік та базується на основних концептуальних засадах програмного документу „Стратегія сталого розвитку району до 2025 року”. 
       Розробці зазначеної Програми передував аналіз напрямів розвитку підприємництва, який здійснювався через вивчення стану справ та виявлення проблем у сферах його діяльності.
На основі проведеного аналізу, висвітлені недоліки та диспропорції в економіці району, а також проблеми, які можуть бути розв’язані за участю суб’єктів малого і середнього підприємництва.
Заходи програми базуються на конкретних пропозиціях галузевих відділів, управлінь райдержадміністрації, територіальних органів виконавчої влади, громадських підприємницьких організацій., виходячи із загальної соціально-економічної ситуації, наявних матеріально-технічних, трудових ресурсів та фінансових можливостей. Особлива увага приділена розробці заходів, які передбачені Законами України „Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні”, ”Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні”, Програми економічних реформ України на 2010-2014 роки ”Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” щодо дерегуляції і розвитку підприємництва та  усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності. 
          Програма визначає основні засади підтримки суб’єктів малого і середнього  підприємництва: юридичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності будь – якої організаційно-правової форми та  форм власності, а також фізичних осіб, які зареєстровані у встановленому законом порядку,  як суб’єкти підприємництва
 
РОЗДІЛ І. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
У ПУСТОМИТІВСЬКОМУ РАЙОНІ НА 2013-2014 рр.

1.

Загальна характеристика регіону:

 

Площа території(тис.км) -  946

 Кількість населення (тис.осіб) – 113,4

Специфіка – промислово-сільськогосподарська

Відсоток безробітних до всього працездатного населення (%) – 1,1

Перелік територій які відносяться до :

     зон інвестиційної привабливості  - 31

     територій пріорітетного розвитку – 10

     єврорегіонів -

  2.

Дата затвердження Програми

(найменування і номер відповідного рішення )

 

3.

Головний замовник Програми:

 

Головний розробник Програми:

 

 

Співрозробники:

  Районна державна адміністрація

 

 

 1.Відділ  економіки  райдержадміністрації

 

 2.Відділи та  управління райдержадміністрації, Пустомитівська районна рада, районний центр зайнятості,  управління статистики у Пустомитівському районі, Державна податкова інспекція у Пустомитівському районі,  Асоціація керівників підприємств та підприємців Пустомитівщини, Пустомитівська асоціація роботодавців.

3.Робоча група з розробки даної програми.

4.

Мета  Програми

 

 

 

Створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва, зростання його інвестиційної та інноваційної активності, підвищення рівня його конкурентоспроможності та внеску у забезпечення соціально-економічного зростання.

5.

Перелік пріоритетних завдань Програми на 2013-2014 роки:

 

 

 

Впорядкування нормативного регулювання сфери підприємництва;

Спрощення процедури започаткування бізнесу;

Реформування сфери надання адміністративних послуг та дозвільної системи;

Розширення видів фінансової підтримки малого та середнього підприємництва;

Удосконалення інформаційної, консультативної та ресурсної підтримки малого та середнього підприємництва;

Підвищення кваліфікації та освітнього рівня підприємців;

Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва;

Реалізація підприємницького потенціалу громадян;

Стимулювання співпраці між секторами великого та малого і середнього підприємництва, інноваційної та експертної діяльності;

Сприяння міжрегіональному та міжнародному співробітництву суб”єктів малого і середнього підприємництва;

Посилення діалогу між бізнесом та владою.

6.

Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників:

Дані станом на початок дії Програми

 

Очікувані показники

(прогноз)

Кількість діючих МСП/ кількість МСП на 10 тис.осіб населення (од.)*

745/66

793/70

Чисельність працюючих у суб”єктів МСП (осіб) *

9595

9890

Кількість  фізичних осіб – підприємців (осіб)

5414

5530

 

 

 

Питома вага МСП  у загальному випуску продукції регіону (%) *

66,6

70,0

Надходженння до бюджетів  від суб”єктів МСП  (тис.грн.) **

60,6

68,0

Кількість об’єктів інфраструктури підтримки суб”єктів МСП (од.)

8

8

-бізнес-центри

-

-

-бізнес-інкубатори

-

-

-технопарки

-

-

-лізингові центри

-

-

-фінансово-кредитні установи: кредитні спілки, установи взаємного кредитування

6

6

-фонди підтримки підприємництва

-

-

-інвестиційні, інноваційні фонди і компанії

-

-

-біржі

-

-

-інформаційно-консультативні установи

-

-

-страхові компанії

2

2

-аудиторські фірми

-

-

Залучення суб’єктів МСП  до виконання робіт/послуг за державні кошти - кількість (од.) \ обсяги (млн..грн.)

 

 

61/28,3

 

68/30,0

Кількість підприємців, що пройдуть підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації (осіб)

32

32

Кількість створених нових робочих місць (од.)

2076

2500

7.

Терміни і етапи реалізації Програми

2013 – 2014 роки

8.

Напрями програми на 2013-2014 роки:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавці:

Забезпечення повноти та якості виконання положень державної регуляторної політики;  

Удосконалення умов започаткування бізнесу;

Оптимізація сфери надання адміністративних послуг та дозвільної системи;

Забезпечення доступу суб”єктів малого та середнього підприємництва до фінансових ресурсів;

Інформаційно-консультативна, ресурсна та освітня підтримка суб”єктів малого та середнього підприємництва, удосконалення її інфраструктури;

Підтримка підприємницької ініціативи громадян;

Сприяння співпраці великого та малого і середнього підприємництва, інноваційного розвитку, підтримка експортної діяльності суб”єктів малого та середнього підприємництва.

 

Відділ  економіки районної держаної адміністрації, Державна податкова інспекція у Пустомитівському районі,

Районний центр зайнятості,

Управління статистики у Пустомитівському районі,

Управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації,

Фінансове управління районної державної адміністрації,

Громадські організації підприємців.

9.

Джерела  фінансування Програми

-кошти районного бюджету;

-кошти підтримки селянських (фермерських) господарств;

-кошти фонду зайнятості;

-кошти банків та кредитних спілок;

-іноземні інвестиції;

-кошти підприємств, асоціативних структур;

-інші кошти, використання яких не суперечить чинному законодавству.

10.

Система організації контролю за виконанням Програми

Оперативний щоквартальний моніторинг виконання заходів, передбачених Програмою, інформування головного упрапвління економіки облдержадміністрації.

Розгляд виконання заходів на:

Колегії райдержадміністрації,

  Засіданнях Координаційно-дорадчої ради з питань підприємництва райдержадміністрації,

Засіданні постійної комісії з питань управління майно, приватизації, підприємництва та інвестиційної діяльності районної ради,

Сесії районної ради.

* дані за 2011 рік.

** без урахування надходжень до бюджету від середніх підприємств
 
РОЗДІЛ ІІ. СТАН І АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО 
ПІДПРИЄМНИЦТВА В РЕГІОНІ 
 
Мале та середнє підприємництво протягом останніх років привертає до себе особливу увагу, бо його існування позитивно впливає на економіку: збільшуються надходження до бюджетів всіх рівнів, зростає внутрішній валовий продукт, створюються нові робочі місця, зменшується соціальна напруга. Завдяки своїй мобільності та динамічності підприємництво з кожним роком охоплює все більший сектор в економічній діяльності .
В умовах переходу до ринкової економіки малий та середній бізнес є одним із головних чинників соціально-економічного зростання держави та формування середнього класу. Всебічна підтримка та ефективне регулювання його діяльності є важливим пріоритетом у роботі райдержадміністрації. Сприяння розвитку підприємництва в районі здійснюється через реалізацію регіональної програми розвитку малого і середнього  підприємництва, координацію зусиль з реалізації заходів цієї програми.
В районі реалізовано 6 районних програм розвитку малого підприємництва  спрямованих на підтримку та розвиток малого бізнесу. Наслідком впровадження є створення сприятливого середовища для здійснення підприємницької діяльності, зростання  чисельності працюючих, які зайняті в сфері малого та середнього бізнесу, створення додаткових робочих місць та підвищення рівня життя населення.        На малих і середніх підприємствах району у 2011 році  зайнято  9595 чол., що становило 33.2% зайнятого населення району. В середньому на одне підприємство малого бізнесу припало 12 працівників. В цілому у сфері  підприємництва зайнято    20256 осіб  разом із фізичними  особами.  
 
Кількість працюючих осіб на малих  підприємствах,а також фізичних
осіб -  суб’єктів підприємницької діяльності (осіб) 
alt
Так, продовж 2010 року в районі  функціонувало 875  малих  підприємств – юридичних осіб, у 2011 році   -  694, що менше  на 181 підприємство. 
 
Динаміка розвитку малих підприємств (одиниць)  району за 2008-2012 роки.
 
alt
У розрахунку  на 10 тис. осіб наявного населення району кількість суб’єктів підприємницької діяльності в районі зменшилась з 74 одиниць у 2010 році до   62  у  2011 році,  у 2012 році збільшиться до 65 одиниць.
 
Кількість малих підприємств на 10 тис.осіб наявного населення одиниць
 
alt
Ситуація щодо створення підприємств-суб’єктів підприємницької діяльності є неоднозначною.  На даний час в районі  зареєстровано 7538 суб”єктів підприємницької діяльності, в тому числі юридичних – 2124, фізичних – 5414.   В   2010 році зареєстровано 644 суб'єкти підприємницької діяльності, що на 5,4 % менше 2009 року, в тому числі юридичних осіб 97. В   2011 році зареєстровано 473 суб'єкти підприємницької діяльності, що на 26,6 % менше 2010 року, в тому числі юридичних осіб 122.    В 2012 році  зареєстровано 394 суб'єктів підприємницької діяльності,  в тому числі юридичних осіб 129. Як бачимо з динаміки реєстрації фізичних осіб реєстрація зменшується, а юридичних збільшується. Це в результаті набрання чинності Закону України  “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності” для фізичних осіб-підприємців (платників єдиного податку) змінився порядок провадження діяльності та сплати податків. 
 
Динаміка реєстрації суб”єктів підприємницької діяльності (одиниць).
alt
Більше третини підприємств малого і середнього бізнесу району (32,1%) здійснювало свою діяльність у сфері гуртової та роздрібної торгівлі, торгівлі транспортними засобами, послуг з ремонту. В промисловості діяло 23,4% підприємств, будівництві -11,5%, операції з нерухомим майном – 13,0 % в решти видах діяльності було задіяно від 1,0% до 10,8% підприємств.
 
Розподіл малих підприємств по кількості  за основними видами економічної діяльності, в %
 
altalt
В порівнянні з середніми показниками розподілу малих і середніх  підприємств по кількості за основними видами економічної діяльності  в районі, слід відмітити , що  в 2011 році в районі нижчий  процент зайнятості підприємств оптової, роздрібної торгівлі, промисловості та сільського господарства відповідно на 0,3, 0,3 та 0,4 проценти. Проте дещо вищий процент кількості малих і середніх  підприємств, зайнятих в  будівництві, транспорті та зв’язку, операціями з нерухомістю та іншими видами діяльності, відповідно на 2,3; 0,6; 1,8 та 1,3  процентних пункти.  
Розподіл зайнятих у малому і середньому  бізнесі працівників за видами економічної діяльності  показує, що переважна частина зайнятих у малому бізнесі працює в промисловості (33,6%) сфері оптової та роздрібної торгівлі (19,0%), та операцій з нерухомістю (10,5%), будівництві (12,7%). Найвищий рівень зайнятості в розрахунку на одне підприємство припадає на малі підприємства будівництва (в середньому 6 осіб на одне підприємство), промисловості (8,0 осіб) та транспорті і зв’язку (8 осіб). Найнижчий (3 осіб) - на підприємства оптової та роздрібної торгівлі.
 
Розподіл зайнятих у малому бізнесі за видами
економічної діяльності
 
alt
Дані аналізу оплати праці у сфері  підприємництва свідчать, що середньомісячна заробітна плата у сфері малого і середнього  підприємництва  зросла на 22,2 відносно 2010 року і становила у 2011  році 1977,49 грн.
 
Середньомісячна заробітна плата  малих і середніх  підприємств   району за 2008-2012 роки, грн.
 
alt
 
Оплата праці на малихх підприємствах району, грн.
 

Оплата праці

2010

2011

Темпи приро

сту

у%

Всього по району

1090,2

1470,9

134,9

Середньомісячна заробітна плата працівників зайнятих у сільському господарстві

780

1080

138,4

Середньомісячна заробітна плата працівників зайнятих у промисловості

1200

1580

131,7

Середньомісячна заробітна плата працівників зайнятих у будівництві

1300

1680

129,2

Середньомісячна заробітна плата працівників зайнятих у отповій, роздрібній торгівліі

800

1040

130,9

Середньомісячна заробітна плата працівників зайнятих у транспорті і звязку

1100

1500

136,4

Середньомісячна заробітна плата працівників зайнятих у операції з нерухомістю

1400

1900

135,7

В 2011 році середньомісячна заробітна плата зросла в промисловості (31,7%),  будівництві (29,2), операції з нерухомим майном (35,7%). 
Щорічно новозаснованими та діючими малими підприємствами та підприємцями створюється понад  1500 нових робочих місць.
 
Динаміка створення нових робочих місць в районі
alt
 
Основні показники діяльності малих  підприємств району за останні  роки характеризуються слідуючими даними:

 

 

Показники

Роки

2009

2010

2011

2012 очік.

 

Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення

81

74

62

65

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) у діючих цінах, млн.грн.

912,2

870,5

1200,4

1600,0

Середньорічна кількість зайнятих працівників на малих, підприємствах, тис. осіб

5367

5032

5195

5400

Середньомісячна заробітна плата найманих працівників, грн.

820,55

1090,2

1470,9

1600

Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг), млн.грн.

775,3

840,8

1165,1

1550,0

- на одну гривню реалізованої продукції (робіт, послуг), коп.

100,0

96,6

97,1

96,8

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, млн.грн., у тому числі

-18,74

14,0

22,2

25,0

прибуток

31,95

41,2

47,7

45,0

збиток

50,69

27,2

25,5

20,0

Частка збиткових підприємств, у % до загальної кількості

34,5

37,2

39,0

36,0

Частка підприємств, які отримали прибуток, у % до загальної кількості

65,5

62,8

61,0

64,0

 

У 2011 році обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг (без ПДВ та акцизу) по підприємствах малого  бізнесу склав 1200,4 млн.грн., або 36,6% від загального обсягу реалізованої продукції, робіт, послуг всіма суб’єктами господарювання району. Найбільшу питому вагу по обсягах реалізованої продукції,  мають підприємства гуртової та роздрібної торгівлі (включаючи торгівлю транспортними засобами та їх ремонт) – 57,7%  підприємства промисловості – 22,5%. 
Діяльність малих і середніх підприємств за 2011 рік.

ПОКАЗНИКИ

 

Середні підприємства

Малі підприємства

Кількість МСП на 10 тис. осіб наявного населення

51

694

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) у діючих цінах, млн.грн.

3493,9

1200,4

Середньорічна кількість зайнятих працівників на МСП, тис. осіб

4400

5195

Середньомісячна заробітна плата найманих працівників, грн.

1704,1

1492,5

Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг), млн.грн.

3253,5

1166,4

- на одну гривню реалізованої продукції (робіт, послуг), коп./грн..

93,1

97,2

За даними фінансової звітності за 2011 рік фінансовий  результат від звичайної діяльності до оподаткування по малих підприємствах згідно  законодавства склав – 47,7 млн . грн. прибутку, 39,0% підприємств збиткові із фінансовим результатом 25,5  млн.грн. Слід відмітити, що на відміну від попереднього року, від операційної діяльності, підприємства малого бізнесу одержали  22,2 млн. грн. чистого прибутку.
Фінансові результати від звичайної діяльності
до оподаткування підприємств  у 2011 році  (тис.грн.) 

 

Фінансовий

результат (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у% до за-гальної

кількості

підприємств

фінансо-вий результат

у% до за-гальної

кількості підприємств

фінансовий результат

Всього по економіці

22273,4

61,0

47748,9

39,0

25475,5

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

742,,3

73,7

2484,3

26,3

1742,0

Промисловість

1377,3

59,4

9389,4

40,6

8012,1

Будівництво

3400,4

61,0

5498,6

39,0

2098,2

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

14850,0

63,3

20529,2

36,7

5669,2

Діяльність готелів та ресторанів

-311,9

47,2

1190,5

52,8

1502,9

Діяльність транспорту та зв’язку

145,8

57,4

2084,6

42,6

1938,8

Операції з нерухомим майном, оренда, інженіринг

2596,2

57,9

401,7

42,1

3805,5

Дедалі відчутнішою є участь малого бізнесу в доходах місцевих бюджетів,  внески підприємців, зайнятих в малому бізнесі фактично становлять в 2011 році  від юридичних осіб – 23,7 %, фізичних –4,7% .
 
Динаміка надходжень до бюджетів всіх рівнів  від малого бізнесу
(тис.грн)
alt
Залучено суб’єкти  малого бізнесу до участі у конкурсах (тендерах) з питань закупівлі товарів, надання послуг за кошти державних і місцевих бюджетів.  Так в  2011 році залучено 97 суб”єктів підприємництва. Загальна сума тендеру становила 16393,8  тис.грн. В  2012 році залучено 104  суб”єкти підприємництва. Загальна сума тендеру становила 32902,0 тис.грн.
На сьогоднішній день постійно триває процес пошуку та залучення пільгових кредитів, а також потенційних інвесторів. Має позитивну динаміку надходження прямих іноземних інвестицій у малі підприємства. Обсяг прямих іноземних інвестицій  станом на 1 жовтня 2012р. становив  26,6 млн.дол.США, а в розрахунку на одну особу 234,6 дол.США. Упродовж  2011 року у підприємства та організаціїї району залучено 3,7 млн.дол.США прямих іноземних інвестицій, в  2012 році залучено 974 тис.дол.США прямих іноземних інвестицій. Питома вага району в загальнообласному обсязі прямих іноземних інвестицій в  2012 році  становить 1,3%.
На реалізацію основних заходів Регіональної програми  з районного бюджету щорічно  виділено по 30,0 тис.грн,    використано в 2011 році 24,64 тис.грн., а саме на :
- внесення змін на веб-сайт райдержадміністрації, з метою оновлення бази даних інвестиційних проектів малих підприємств;
- відзначення свята Дня підприємця та проведення конкурсу “Краще мале підприємство району”, “Краща жінка – підприємець району”, “Кращий малодий підприємець року”;
- виготовлення  буклетів «Інвестиційні пропозиції району».
В новозбудованих та переданих в оренду приміщеннях щорічно   вводиться в експлуатацію біля 21  об’єкт підприємницької діяльності,  це  магазини, торгові павільйони, ресторани, готельні  комплекси, виробничі приміщення, станції техобслуговування, автостоянка вантажного автотранспорту. 
Проводилась робота, щодо підготовки району до проведення фінальної частини ЄВРО -2012. Зокрема, щодо  розширення злітної смуги  Львівського аеропорту.  Будувалися готелі, мотелі, придорожні автосервіси.
Досвід останніх двох років підтверджує тенденцію розвитку  підприємництва серед незайнятого населення району. Районним центром зайнятості  з метою підвищення рівня зайнятості та заохочення незайнятих громадян до провадження підприємницької діяльності  упродовж 2011 року   проведено 6 профінформаційних семінарів, в яких взяли участь 46 осіб, 16 тренінгів – 212 осіб, надавалися індивідуальні психодіагностичні консультації для визначення схильності до підприємницької діяльності. Постійно провадиться робота щодо заохочення  незайнятих  громадян  до  провадження  підприємницької діяльності. Для ефективної підтримки підприємницької ініціативи безробітних, особливо з сільської прикордонній місцевості, постійно організовуються інформаційні семінари орієнтовані на само зайнятість та підприємництво. Постійно надається дієва допомога у підготовці бізнес планів для організації та започаткування підприємницької діяльності за рахунок отримання одноразової виплати допомоги з безробіття. В центрі зайнятості діє консультаційний пункт надання індивідуальних консультацій з питань організації і ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації, оподаткування та подання звітності. Постійно наголошується безробітним, котрі перебувають у стані родинного безробіття, щодо можливостей започаткування сімейної  підприємницької діяльності. Упродовж   2011 року 14 осіб  з числа безробітних отримали одноразову виплату на зайняття підприємницькою діяльністю на суму136.6 тис. грн..  Аналіз статистичних даних у звітному періоді показує, що надано 6063 профорієнтаційних  послуг , 747 із застосуванням профдіагностичного обстеження  якими охоплено 1589 осіб. Інформаційні семінари служби зайнятості  покликані надавати інформацію загального плану про порядок започаткування власної справи, що означає бути підприємцем, та які послуги надає центр зайнятості з цього питання. Упродовж звітного періоду 46 осіб зацікавило питання самозайнятості, ще 30 осіб взяли участь у тренінгу-семінарі із загальних основ ведення підприємницької діяльності, в результаті 14 осіб організували власну справу.
Служба зайнятості сприяє зайнятості населення шляхом розширення сфери застосування праці за рахунок створення робочих місць  через надання дотацій працедавцям з фонду загальнообов’язкового державного страхування виплати безробіття на відшкодування витрат на заробітну плату осіб, прийнятих за направленням державної служби зайнятості на створенні додаткові робочі місця для працевлаштування безробітних.  Перевага надається працевлаштуванню соціально незахищеним категоріям громадян. Так упродовж  2011 р. на додаткові робочі місця, створені за рахунок надання дотацій працедавцям, працевлаштовано  44 безробітних, з них 20 осіб з числа соціально-незахищених громадян фінансування яких становило  865 тис. грн..
Державною податковою інспекцією у Пустомитівському районі в  районному часописі “Голос народу” опубліковано 27 статтей, на місцевому каналі радіомовлення організовано і проведено 60 виступів з питань застосування чинного податкового законодавства. Проведено 18 семінарських занятть для платників податків, в т.ч.  для юридичних осіб -  8, фізичних осіб – 8, та два з питань прийняттям Податкового кодексу.  З початку року організовано і проведено за погодженням з відділом освіти 18 лекцій в 10-11 – х класах загальноосвітніх шкіл району та 2 публічних заходи.
           З метою досягнення позитивних результатів від реалізації заходів Регіональної програми розвитку  малого підприємництва у Пустомитівському районі на 2011-2012 роки є вирішення наступних актуальних завдань:
- вдосконалення нормативно-правового регулювання у сфері підприємництва на місцевому рівні та системи відносин між органами виконавчої влади і бізнес-середовищем;
- забезпечення прозорості та інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності шляхом систематичного оприлюднення в ЗМІ та через Інтернет мережу;
- проведення перегляду регуляторних актів органів влади на відповідність їх принципам державної регуляторної політики, усунення бар’єрів та адміністративних перешкод при здійсненні господарської діяльності;
- удосконалення роботи Єдиного офісу, державного реєстратора, поліпшення їх матеріально-технічного забезпечення, організація навчання;
- ведення реєстру документів дозвільного характеру;
- розширення інфраструктури підтримки бізнесу, оперативність та спрощення доступу підприємців до інформаційних ресурсів;
- залучення до підприємницької діяльності сільського населення, популяризація серед нього пріоритетних видів підприємницької діяльності;
- надання правової, фінансової і організаційної підтримки та навчання основам підприємницької діяльності для безробітних громадян під час започаткування ними власної справи.
Відповідно до Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” в районі проводяться заходи щодо реалізації цілісної регуляторної політики щодо усунення економічних, організаційних перешкод у сфері розвитку підприємництва шляхом підготовки і затвердження планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, прийняття, перегляду та відстеження їх результативності.
З метою проведення ефективної регуляторної політики в районі підготовлено та затверджено план регуляторних актів райержадміністрації, який розміщено на офіційному сайті райдержадміністрації (http://www.content.net.ua/pustomytyrda).  Щоквартально проводиться моніторинг прийнятих регуляторних актів.
Відповідно до Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, Указу Президента України „Про деякі заходи щодо вдосконалення регулювання підприємницької діяльності” відділами та управліннями райдержадміністрації  у звітному періоді значна увага приділялась зниженню адміністративних бар’єрів для підприємців, зокрема шляхом підвищення ефективності роботи дозвільного офісу. В районі створено умови для роботи Єдиної автоматизованої системи державної реєстрації суб’єктів господарювання. Працює Єдиний дозвільний офіс. Надання послуг дозвільного офісу за принципом «організації єдності» запроваджено з метою скорочення строків надання  послуг фізичним та юридичним особам, оптимізації документообігу, зменшення часових та інших витрат, зумовлених необхідністю відвідування заявниками дозвільних органів, спрощення оптимізації, у межах чинного законодавства, порядку надання документів дозвільного характеру та погоджень. Дозвільний офіс районної державної адміністрації забезпечено окремим приміщенням, відповідною оргтехнікою. Протягом 2011 року в дозвільний офіс звернулось 312 суб’єкти господарювання. Державним адміністратором дозвільного офісу видано 191  документ дозвільного характеру, надано 290 консультації, кількість відмов у видачі документів дозвільного характеру 19, кількість зареєстрованих декларацій 78.
Проведено ряд форумів «Бізнес і влада - партнери», круглих столів,  засідань Координаційно-дорадчої ради з питань підприємництва при райдержадміністрації з обговорення проблематики економічних реформ у бізнес середовищі.
Постійно проводиться інвентаризація, уточнення бази даних незадіяних приміщень виробничого та невиробничого призначення, вільних земельних ділянок  з метою їх передачі для потреб суб”єктів підприємницької діяльності. 
В районі постійно проводиться робота щодо формування об’єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва, що є важливою передумовою забезпечення суб’єктів господарювання методичною, фінансово-кредитною, матеріально-технічною, маркетинговою, кадровою та освітньою допомогою. В районі діє Асоціація керівників підприємств та підприємців Пустомитівщини, Асоціація фермерів,  Пустомитівська районна організація роботодавців. Проводиться робота по активізації роботи Пустомитівської агенції регіонального розвитку. В районі діє дві кредитні спілки, шість відділень  комерційних банків, дві страхові компанії.
При відділі економіки, державні податковій інспекції у Пустомитівському районі, районному центрі зайнятості  функціонує інформаційно-ресурсний центр, „гаряча лінія”. При Асоціації керівників підприємств та підприємців Пустомитівщини діє  „громадська приймальня”. Працює єдиний реєстраційний офіс, єдиний дозвільний офіс. 
Реалізовувались заходи щодо підтримки кадрового потенціалу через навчальні та інформаційно-консультаційні програми. Відділом освіти райдержадміністрації запроваджено  вивчення у загальноосвітніх школах І-ІІІ ступеня предмету „Основи економіки”, а також курси економічного спрямування: „Основи споживчих знань”, „Ділова активність”, „Основи підприємницької діяльності”.  Всього викладається економіка у 15 школах району в 10-11 класах згідно навчальних програм.
 Аналіз стану виконання Регіональної програми розвитку  малого підприємництва у Пустомитівському районі на 2011-2012 роки  показує, що в  районі досягнуто позитивних результатів в напрямку розвитку  підприємництва, яке є одним з актуальних напрямків розвитку економіки регіону.  
Основні завдання SWOT-аналізу: виявлення сприятливих можливостей, визначення загроз і розробка заходів щодо знешкодження їхнього впливу, виявлення сильних сторін і зіставлення їх з ринковими можливостями, визначення слабкостей та розроблення стратегічних напрямів їх подолання, виявлення конкурентних переваг та формування її стратегічних пріоритетів.
SWOT аналіз розвитку малого та середнього підприємництва району

Позитивні сторони сьогодення

Негативні фактори сьогодення

Сильні сторони

Слабкі сторони

До найбільш сильних внутрішніх сторін малого та середнього підприємництва належать:

-            швидка реакція малого і середнього бізнесу на нові потреби ринку, зміну попиту;

-            більша маневреність і ефективність у розширенні й модернізації діючих малих підприємств;

-            ореєнтація на конкретного споживача (клієнта);

-            значнийпотенціал створення нових робочих місць;

-            можливості розвитку підприємницької ініціативи соціально вразливих верст населення;

-            значні внутрішні резерви, які обумовлюють зростання кількісних показників;

-            потужний сегмент ринку праці;

-            наявність дозвільного центру, який працює за принципом організаційної єдності;

-            наявність мережі банківських установ, відповідної їх ресурсної бази та можливостей надання ними розширеного спектру послуг;

-            значна питома вага обсягів продукції (робіт, послуг), реалізованих малими та середніми підприємствами в загальних обсягах реалізованої продукції підприємствами району.

 

 

 

Слабими внутрішніми сторонами малого та середнього підприємництва району є:

-            незначна фінансово-економічна потужність малого та середнього бізнесу, відсутність обігових коштів;

-            невисока продуктивність праці;

-            значна збитковість діяльності малих підприємств;

-            підвищена чутливість до конкуренції , зростання рівня цін, умов кредитування;

-            складністьзалучення значних інвестицій;

-            дисбаланс між кількістю малих і середніх підприємств і підприємців фізичних осіб;

-            наявність „тіньової” діяльності суб’єктів підприємництва;

-            низька інноваційна активність малого та середнього підприємництва;

-            недостатній рівень освіти підприємців з питань сучасних методів та форм організації господарювання;

-            складний доступ вітчизняного  малого підприємництва до сучасних технологій;

-            недостатня активність представників малого і середнього бізнесу щодо захисту власних інтересів;

-            низька активність сільського населення для започаткування власної справи.    

Можливості

Загрози

Наявними можливостями, які можуть бути використані для подальшого розвитку малого та середнього підприємництва району, є:

-            вигідне економічно-географічне розташування району (район розміщений на південному  сході від м.Львова за 20 км., у центрі Львівської області, та оточує  обласний центр із східної, південної та західної  сторін.);

-           значні природні, водні, рекреаційні ресурси (на  території  району  є  родовища  гіпсу  (Щирецьке, Пісківське, Попелянське), піску для виготовлення скла  (Сихівське, Старосільське), глини  (Відниківське), вапняку  (Пустомитівське). Є  також  джерела  мінеральної  води);

-            наявність платоспроможного попиту та зростання рівня життя населення (середньомісячна заробітна плата штатного працівника у 2011 році становила 1990    грн.., що на 15,4% більше 2010 року);

-            значний трудовий потенціал (кількість економічно-активного населення в працездатного віку у 2011 році становила  62,0 тис.осіб);

-            значний промисловий потенціал(кількість промислових підприємств станом на 01.01.12. становила 106,  кількість працівників малих і середніх підприємств, що здійснюють виробничу діяльність становить 33,6%, до загальної кількості найманих працівників малих і середніх підприємств району);

-            значний фінансово кредитний потенціал (в м.Пустомити 6 відділенькомерційних банків, 2 кредитні спілки, 2 страхові організаціїта м.Львів);

-            розвинені міжрегіональні та міжнародні, соціально-економічні та культурні зв’язки (підприємства району здійснюють торгівлю з партнерами  країн світу);

-            надання одноразової грошової допомоги по безробіттю особам, які попередньо пройшли відповідну підготовку для започаткування власної справи;

-            запровадження спрощеної процедури державної реєстрації та постановки на облік юридичних та фізичних осіб-підприємців;

-            вдосконалення процедури видачі дозволів на започаткування та впровадження підприємницької діяльності;

-            розвиток взаємодії органів місцевої влади з підприємцями.

Загрозами для стабільного розвитку малого та середнього підприємництва є:

-            політична і соціально-економічна нестабільність;

-            зростання вартості енергоносіїв;

-            інфляція і її наслідки;

-            економічно обтяжлива для малого та середнього бізнесу вартість землі, нерухомості, орендної плати;

-            низьний рівень безпеки бізнесу;

-            велика загальна кількість дозвільних документів, які регулюють підприємницьку діяльність;

-            недосконала система державного нагляду за підприємницькою діяльністю;

-            недостатній обсяг доступних для підприємців фінансово-кредитних ресурсів;

-            недостатньо елементів інфраструктури підтримки підприємництва.

Аналіз стану підприємницького середовища району дозволив визначити основні чинники, які перешкоджають подальшому розвитку підприємництва району та вирішуватимуться в рамках Програми 2013-2014 роки, до яких належить:
- недосконалість нормативно-правової бази з питань землекористування, місцевих податків і зборів, дозвільної системи;
- нестача фінансових ресурсів для розвитку бізнесу, обмеженість видів фінансової підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва,  відсутність обсягів відшкодування за рахунок коштів місцевих бюджетів відсотків за кредити;
- недостатній рівень кредитування банками інноваційних проектів, жорстокі умови кредитування;
- недосконалість процесу започаткування бізнесу, складність та довготривалість процедури припинення підприємницької діяльності;
- недостатній розвиток інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва, практично відсутні об’єкти інфраструктури, які б надавали бізнесу комплекс необхідних послуг;
- обмеженість інформації про ресурсну базу району, про перелік товарів, робіт, послуг, що будуть закуповувалися для потреб району за бюджетні  кошти;
- нестача кваліфіковано управлінського персоналу суб’єктів малого і середнього підприємництва;
- недостатня ефективність взаємодії місцевих органів влади та підприємців, щодо вирішення нагальних проблем підприємницької діяльності.
Комплексний характер та взаємопов’язаність зазначених проблем визначає програмно-цільовий метод їх вирішення, який передбачає узгодження в рамках єдиної програми комплексу заходів по напрямах, пріоритетних завданнях, виконавцях та ресурсах.
 
РОЗДІЛ ІІІ.  МЕТА  ПРОГРАМИ .
 
Головною  метою Програми   є створення державної системи забезпечення розвитку та підтримки малого і середнього  підприємництва, створення належних умов розвитку малого і середнього підприємництва в районі, сприяння створення нових робочих місць, залучення до підприємницької діяльності жінок, молоді, пенсіонерів та інших верств населення, активізація фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки підприємництва, пошуку нових форм фінансово-кредитної підтримки малого і середнього підприємництва, розвиток конкуренції на ринку товарів та послуг. 
Створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва, зростання його інвестиційної та інноваційної активності, підвищення рівня його конкурентоспроможності та внеску у забезпечення соціально-економічного зростання.
Перелік пріоритетних завдань Програми на 2013-2014 роки:
-  впорядкування нормативного регулювання сфери підприємництва;
-  спрощення процедури започаткування бізнесу;
-  реформування сфери надання адміністративних послуг та дозвільної системи;
-  розширення видів фінансової підтримки малого та середнього підприємництва;
- удосконалення інформаційної, консультативної та ресурсної підтримки малого та середнього підприємництва;
-  підвищення кваліфікації та освітнього рівня підприємців;
-  розвиток інфраструктури підтримки підприємництва;
-  реалізація підприємницького потенціалу громадян;
- стимулювання співпраці між секторами великого та малого і середнього підприємництва, інноваційної та експертної діяльності;
-сприяння міжрегіональному та міжнародному співробітництву суб”єктів малого і середнього підприємництва;
 - посилення діалогу між бізнесом та владою.
Досягнення мети Програми та виконання зазначених завдань буде здійснюватись     шляхом реалізації заходів, що направлені на розвиток пріоритетних сфер діяльності:
- розвиток підприємництва в сільській місцевості;
- розвиток виробництва з використанням місцевої сировини;
- надання транспортних та нефінансових послуг;
- виробництво та реалізація товарів широкого споживання;
- створення мережі харчопереробних підприємств, зокрема  по виробництву плодоовочевих консервів та кисломолочних продуктів з використанням місцевої сільськогосподарської сировини;
- вирощування  овочевої продукції, декоративних рослин  для реалізації в свіжому вигляді споживачам м.Львова; 
- створення мережі сервісних підприємств для обслуговування транзитного транспорту та туристів ( кемпінги , мотелі , станції технічного обслуговування ) на міжнародних автомагістралях , які проходять територією району .
 
 
РОЗДІЛ ІУ. ЗАХОДИ ПРОГРАМИ ВІДПОВІДНО ДО ПРІОРІТЕТНИХ ЗАВДАНЬ ЗА НАПРЯМАМИ ПІДТРИМКИ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
4.1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності 
 
Програма підтримки малого та середнього підприємництва це інструмент реалізації державної політики розвитку підприємництва на місцевому рівні.   Первинним вектором такої політики є впорядкування нормативного регулювання в сфері підприємництва, що передбачає усунення всіх перешкод реалізації права на підприємницьку діяльність, підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості підприємництва в  районі.
Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності в районі направлене на реалізацію таких заходів: 
- оприлюднення проектів регуляторних актів у засобах масової інформації та на сайтах, проведення відкритих їх обговорень за участю представників громадськості, проведення відстежень регуляторних актів та оприлюднення звітів з відстеження їх  результативності;
- надання консультативної допомоги органам місцевого самоврядування щодо розробки проектів регуляторних актів, проведення навчальних семінарів щодо роз’яснення положень Закону України “Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності”;
- забезпечення вільного доступу підприємців до інформації органів державної влади та місцевого самоврядування стосовно впровадження державної регуляторної політики та покращення бізнес-середовища в районі, оновлення інформаційного стенду для підприємців;
- проведення роботи щодо скорочення документів дозвільного характеру, внесення змін до регламентів видачі дозвільних документів;
- забезпечення ефективної діяльності координаційної ради з питань розвитку підприємництва районної державної адміністрації;
- здійснення аналізу звернень підприємців на “гарячу лінію”, проведення роз’яснювальної роботи серед населення стосовно здійснення підприємницької діяльності.
 
4.2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка
Заходи щодо реалізації фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки  підприємництва мають бути спрямовані на об'єднання фінансових можливостей всіх джерел підтримки підприємництва, створення оптимальних механізмів ефективного цільового використання фінансових та інвестиційних ресурсів, створення можливостей для накопичення та інвестування власних коштів.
Важливим джерелом розвитку підприємництва є розробка механізмів, спрямованих на покращення доступу суб’єктів господарювання до фінансово-кредитних ресурсів. Для реалізації цього завдання необхідно створити банк даних фінансово-кредитних установ у сфері мікрокредитування.
Фінансове забезпечення Програми в районі здійснюватиметься головним чином за рахунок коштів районного бюджету та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. 
Фінансова підтримка повинна надаватись шляхом впровадження диференційованого підходу до сплати місцевих податків і зборів підприємцями, що займаються виробництвом продукції (робіт, послуг) у пріоритетних галузях економіки, зниження ставок орендної плати за використання приміщень, землі, устаткування з урахуванням специфіки району. Підтримка повинна надаватись на конкурсній основі. Переваги повинні надаватись підприємствам, що здатні організувати нові робочі місця, налагодити використання у виробництві місцевих сировинних ресурсів, впроваджувати нові енергозберігаючі технології.
Підтримка малого та середнього бізнесу планується шляхом надання дотацій підприємцям-роботодавцям на створення нових робочих місць для працевлаштування безробітних громадян, в першу чергу соціально незахищених категорій населення за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. 
Інвестиційна підтримка буде здійснюватись шляхом поновлення бази даних інвестиційних проектів підприємств малого та середнього підприємництва району, забезпечення вільного доступу підприємців до участі у конкурсних торгах з проведення закупівлі товарів, робіт, послуг за державні кошти.
Виконання Програми в повній мірі можливе лише за умови стабільності фінансування її складових.
 
4.3. Ресурсне та інформаційне забезпечення
Реалізація напрямку ресурсного та інформаційного забезпечення спрямована на вирішення питань інформаційної, консультаційної та практичної допомоги суб’єктам підприємницької діяльності. 
Важливим напрямком підтримки розвитку  малого та середнього підприємництва має стати  питання підвищення кваліфікації кадрів підприємництва та навчання незайнятого населення основам підприємницької діяльності. Вирішення цих завдань полягає в створенні умов для самозайнятості безробітного населення шляхом навчання зареєстрованих безробітних  за професіями, що дають змогу займатися підприємницькою діяльністю; здійсненні професійної підготовки і підвищення кваліфікації підприємців; надання консультаційної та організаційної допомоги підприємцям - початківцям  з питань законодавства й оподаткування.
Різновидом ресурсної підтримки малого підприємництва є залучення його суб’єктів до виконання державних і місцевих замовлень за рахунок бюджетних коштів та до участі у всеукраїнських, національних, обласних та районних виставково-ярмаркових заходах, форумах, конференціях, ділових зустрічах, навчальних програмах.
Основними напрямками роботи з питання  сприяння ресурсному, інформаційному забезпеченню  є: створення і постійне оновлення бази даних нежитлових приміщень виробничого та невиробничого призначення, які не використовуються та можуть бути передані підприємцям в користування; проведення роз'яснювальних заходів та консультацій з питань ведення бізнесу, управлінського досвіду, висвітлення в районному часописі питань розвитку підприємництва та реалізації державної регуляторної політики.
Щорічно планується проводити конкурс “Кращий підприємець року” та “Краще мале підприємство”, заходи до Дня підприємця. 
 
4.4. Формування інфраструктури підтримки підприємництва
Формування розвинутої інфраструктури малого і середнього бізнесу є одним з вагомих факторів підтримки розвитку підприємництва.
Важливість розвиненої інфраструктури малого і середнього підприємництва пояснюється тим, що є попит на послуги, що надаються елементами інфраструктури, цей попит зростає з ростом кількості суб’єктів малого і середнього підприємництва та тим, що недостатність цих послуг може стати бар’єром на шляху подальшого розвитку підприємництва.
Для формування інфраструктури підтримки підприємництва в районі:
ведеться облік установ інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва; 
підтримка функціонування кредитних спілок для надання мікрокредитів суб’єктам малого і середнього  підприємництва, подальший розвиток страхових компаній  та сприяння створенню нових, пошук нових інформаційно-консультаційних установ;
надання допомоги у створені нових елементів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва.    
 
РОЗДІЛ У. ЦІЛЬОВІ ПРОЕКТИ ТА ПІДПРОГРАМИ