ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова Пустомитівської

районної ради

_______________В. Бабій

ПОГОДЖЕНО

Голова Пустомитівської

Райдержадміністрації

______________ І. Чопко

РАЙОННА ПРОГРАМА

Поводження з твердими побутовими відходами

на період 2011-2015 років

м. Пустомити

Ця Програма розроблена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року №265 «Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами», та наказу Мінбуду України від 10 січня 2006 року №2 «Про затвердження Рекомендацій щодо підготовки місцевих програм поводження з твердими побутовими відходами».

1. Стан поводження з твердими побутовими відходами

У населених пунктах Пустомитівського району проживає 112,3 тис. осіб населення, які разом з промислово-господарським комплексом створюють щорічно біля 30 тис.куб.м твердих побутових відходів, з яких централізованим збором та захороненням охоплено лише 12,0 тис.куб.м (40 %), решта вивозиться стихійно.

Питання поводження з твердими побутовими відходами є одним з ключових проблемних питань житлово-комунального господарства району, як і в цілому галузі.

Існуюча структура системи санітарного очищення населених пунктів недосконала та не забезпечує достатнього контролю за санітарним станом територій. У більшості  сільських населених пунктах району  відсутні спеціалізовані підприємства у сфері поводження з твердими побутовими відходами. Побутові відходи складують у природних рельєфних утвореннях – урочищах, ярах, відпрацьованих кар’єрах. Це становить екологічну небезпеку, оскільки стічні води, насичені забруднюючими речовинами, потрапляють у водні об’єкти.

Для централізованого збору, вивозу та утилізації ТПВ в районі проводиться певна організаційна робота, а саме:

На території двадцяти сільських рад району заключено договори зі спеціалізованими підприємствами, які надають послуги з перевезення ТПВ, встановлено 487 контейнерів для збору твердих побутових відходів. В решта сільських радах необхідно активізувати підготовчі роботи щодо заключення вищевказаних договорів.

В населених пунктах району визначено 9 земельних ділянок під влаштування полігонів твердих побутових відходів, зокрема на території Раковецької, Жирівської (с.Милятичі), Верхньобілківської, Вовківської, Соколівської, Давидівської, Миклашівської, Миколаївської сільських та Пустомитівської міської рад. Дуже важливим є процес впорядкування цих полігонів згідно вимог чинного законодавства (обвалування ґрунтозахисними спорудами, збір вихідних даних та виготовлення проектно-технічної документації та ін.).

Варто зазначити, що до 1 травня 2011 року рішенням сесії Пустомитівської міської ради від 27.07.10 №1282 передбачено виведення з експлуатації існуючого сміттєзвалища в м.Пустомити.

З метою влаштування нового полігону твердих побутових відходів та сміттєсортувальної дільниці відповідною комісією проведено обстеження території Пустомитівської міської ради.

За результатами обстеження пропонуються земельні ділянки, які розташовані в північній та східній частині території міської ради.

У сфері санітарної очистки населених пунктів району задіяно 10 житлово-комунальних підприємств. Кількість осіб, які працюють у вищевказаних підприємствах, становить 156 чол.

Для вивезення ТПВ лише в Пустомитівському МЖКП та Щирецькому СЖКП «Ранкове» використовується один сміттєвоз. Решта підприємств житлово-комунального господарства для перевезення сміття використовують неспеціалізовані транспортні засоби (автомобільний та гужовий транспорт).

Для багатьох населених пунктів, через відсутність коштів у бюджетах органів місцевого самоврядування, придбання хоча б одного сміттєвоза, не кажучи про приведення сміттєзвалища до екологічно-безпечного стану, стало проблемою, яку неможливо вирішити без допомоги держави та залучення інвестицій. Разом з тим, такі видатки державним бюджетом не передбачені.

Зазначені проблеми передусім викликані складним фінансово-економічним станом житлово-комунальної галузі в цілому, низькою платою за поводження з ТПВ та обмеженими можливостями місцевих бюджетів в частині фінансування розвитку та утримання об’єктів поводження з ТПВ.

Ефективне вирішення комплексу питань, пов’язаних із поводженням з побутовими відходами, можливе лише за умови розв’язання основних завдань, визначених районною Програмою поводження з твердими побутовими відходами на період 2011-2015 років (далі – Програма), яка враховує сучасний стан та перспективи розвитку у цій сфері.

 

2. Мета Програми

Метою Програми є мінімізація утворення твердих побутових відходів та зменшення їх негативного впливу на здоров’я людини, на навколишнє природне середовище, створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення ТПВ.

 

3. Основні завдання Програми

Для реалізації Програми передбачається розв’язати такі основні завдання:

1. Зменшення обсягів захоронення побутових відходів шляхом застосування нових сучасних методів їх збирання, перевезення, зберігання та утилізації.

2. Впровадження на території району принципу «забруднювач платить».

3. Створення нормативно-правової бази у сфері поводження з побутовими відходами.

4. Вдосконалення існуючої системи управління у сфері поводження з твердими побутовими відходами.

5. Проведення послідовної та узгодженої інформаційно-виховної роботи з утворювачами відходів.

 

4. Основні напрями та заходи щодо розв’язання завдань

Визначені завдання передбачається розв’язати за такими напрямами:

1. Впровадження ефективної системи максимального збирання твердих побутових відходів.

2. Розширення простору, охопленого організованим збиранням та вивезенням відходів.

3. Запровадження системи приймальних пунктів для ТПВ.

4. Організація та управління перевезеннями твердих побутових відходів.

5. Закриття, рекультивація існуючих сміттєзвалищ.

6. Впровадження ефективної тарифної політики у сфері поводження з ТПВ.

7. Дотримання законодавчих та нормативно-правових актів у сфері поводження з побутовими відходами.

8. Запровадження  максимальної участі  приватного сектора у сфері поводження з ТПВ.

9. Впровадження поінформованості населення з питань поводження з відходами.

Виконання Програми потребує реалізації місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування заходів, наведених у додатку.

 

5. Механізм реалізації заходів Програми

Виконання районної Програми відповідно до своїх повноважень забезпечують райдержадміністрація, районна рада та органи місцевого самоврядування.

 

6. Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок:

·  залучення інвестиційного приватного капіталу;

·  бюджетних коштів;

·  коштів населення;

·  інших коштів.

 

7. Очікувані результати від реалізації Програми

Виконання Програми дасть змогу:

1. Зменшити шкідливий вплив побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини.

2. Зменшити забруднення населених пунктів району від побутових відходів.

3. Зменшити обсяги захоронення побутових відходів.

4. Впровадити нові технології в сфері поводження з твердими побутовими відходами.

5. Поліпшити якість обслуговування населених пунктів у сфері поводження з побутовими відходами.

6. Перетворити сферу поводження з твердими побутовими відходами на рентабельну галузь.

                                                                                                                                                     Додаток 1

З А Х О Д И

на виконання завдань Районної програми поводження з твердими побутовими відходами

на період 2011-2015 рокі

з/п

Напрямки розв’язання завдань

Зміст заходів

Термін

виконання

Відповідальний

за виконання

1

2

3

5

Завдання №1.Зменшення обсягів захоронення побутових відходів шляхом застосування нових сучасних методів їх збирання, перевезення, зберігання, утилізації та знешкодження

1. Впровадження ефективної системи збирання твердих побутових відходів Організувати та здійснити поетапний перехід від існуючої унітарної (валової) системи збирання ТПВ до роздільної системи:

– на першому етапі шляхом проведення експерименту з роздільного збирання компонентів ТПВ в окремих населених пунктах району

 – на другому етапі запровадити роздільну систему збирання ТПВ на всій території району з використанням багатоконтейнерної технологічної схеми.

2011-2012

роки

Починаючи

з 2012 року

Органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації усіх форм власності, що здійснюють свою діяльність у сфері поводження з ТПВ

2.

Розширення простору, охопленого організованим збиранням і вивезенням відходів 2.1.Виготовити проектну документацію на будівництво сміттєзвалищ ТПВ місцевого значення на території  Раковецької, Жирівської (с.Милятичі), Верхньобілківської, Соколівської, Вовківської, Давидівської, Миклашівської, Миколаївської сільських та Пустомитівської міської рад.

2011-2015

роки

Сільські голови Раковецької, Жирівської, Верхньобілківської, Соколівської, Вовківської, Давидівської, Миклашівської, Миколаївської сільських та міський голова Пустомитівської міської рад
2.2. Створити при Чишківській, Миколаївській, Миклашівській, Зубрянській, Чижиківській, Старосільській сільських радах комунальні підприємства, включаючи виконання обов’язків прибирання територій та звезення твердих побутових відходів до площадок для їх зберігання та часткової утилізації.

2011-2013

роки

Сільські голови Чишківської, Миколаївської, Миклашівської, Зубрянської, Чижиківської, Звенигородської, Старосільської сільських рад
2.3 В населених пунктах організувати централізований вивіз сміття шляхом заключення договорів  між підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, що здійснюють свою діяльність у сфері поводження з ТПВ (збір, вивіз, утилізація ТПВ) та утворювачами твердих побутових відходів в тому числі з кожною садибою.

2011-2013

роки

Органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації усіх форм власності, що здійснюють свою діяльність у сфері поводження з ТПВ
2.4. Першочергово забезпечити населені пункти, які не охоплені централізованим збором та вивезенням ТПВ мінімальною кількістю (по 2 контейнери), розмістивши їх згідно встановлених норм у місцях найбільшого утворення відходів та доступних для під’їзду спецавтотранспорту.

2011 рік

Органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації усіх форм власності

3.

Запровадження системи прийомних пунктів для ТПВ 3.1 Подати пропозиції щодо місця розташування цеху по сортуванню твердих побутових відходів.

2011-2012

роки

Органи місцевого самоврядування
3.2. Створити приймальні пункти вторсировини.

2011-2014

роки

Органи місцевого самоврядування

4.

Організація та управління перевезеннями твердих побутових відходів Організувати та здійснити поетапний перехід від збирання ТПВ неспеціалізованим автотранспортом та гужовим транспортом до збирання ТВП спеціально обладнаними для цього транспортними засобами за наявності у перевізників ліцензії на провадження відповідної діяльності.

2011-2013

роки

Органи місцевого самоврядування, спеціалізовані підприємства, що надають послуги з перевезення ТПВ

5.

Ліквідація несанкціонованих та рекультивація існуючих сміттєзвалищ 5.1. Забезпечити ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ на території району.

постійно

Органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації усіх форм власності
5.2. Провести рекультивацію існуючого сміттєзвалища в м.Пустомити.

2011 рік

Пустомитівська міська рада

Завдання №2. Впровадження на території району принципу «забруднювач платить»

6.

Впровадження ефективної тарифної політики у сфері поводження з ТПВ 6.1. Затверджувати для всіх утворювачів відходів тарифи на послуги з вивезення побутових відходів в розмірі економічно обґрунтованих витрат.

постійно

Органи місцевого самоврядування
6.2. У разі затвердження тарифів на послуги з вивезення та переробки твердих побутових відходів нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво відшкодовувати виконавцем різницю за рахунок коштів місцевих бюджетів.

постійно

Органи місцевого самоврядування

Завдання №3.Створення нормативно-правової бази у сфері поводження з твердими побутовими відходами

7.

Дотримання законодавчих та нормативно-правових актів у сфері поводження з побутовими відходами Забезпечити безумовне виконання діючих законодавчих та нормативно-правових актів у сфері поводження з побутовими відходами:

·Закону України «Про відходи»;

·Закону України «Про житлово-комунальні послуги»;

·Закону України «Про благоустрій населених пунктів»;

·Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

·Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

·Нормативно-правових актів у сфері поводження з ТПВ;

·Внесених змін до статей 82 та 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

постійно

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації усіх форм власності, що здійснюють свою діяльність у сфері поводження з ТПВ

8.

Розробка нормативно-правових актів у сфері поводження з ТПВ місцевого рівня 8.1. Розробити та затвердити у встановленому порядку:

– схеми санітарної очистки населених пунктів відповідно до наказу Мінбуду України від 10.01.06р. № 6 «Про затвердження Рекомендацій із розроблення схем санітарної очистки населених пунктів».

2011-2015

роки

Органи місцевого самоврядування
8.2. Провести комплекс підготовчих робіт та умов залучення інвестиційних коштів для вирішення проблеми збору, перевезення та переробки ТПВ.

2011-2015

роки

Райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування

Завдання №4. Вдосконалення існуючої системи управління у сфері поводження з твердими побутовими відходами

9.

Запровадження участі приватного сектора у сфері поводження з ТПВ Залучати на конкурсних засадах до виконання робіт у сфері поводження з ТПВ недержавні підприємства шляхом заключення договорів на надання послуг, на управління тощо.

постійно

Органи місцевого самоврядування

Завдання №5. Проведення послідовної та узгодженої інформаційно-виховної роботи з утворювачами відходів

10.

Впровадження поінформованості населення з питань поводження з відходами 10.1. Проводити агітаційну роботу щодо безпечного в санітарно-епідеміологічному та екологічному відношенні поводження з ТПВ зокрема, ознайомлювати громадськість з впливом ТПВ на довкілля, використовуючи засоби агітаційної роботи (публікації у пресі, наочну агітацію тощо).

постійно

Органи місцевого самоврядування
10.2. При проведенні агітаційної та виховної роботи особливу увагу приділяти дітям та молоді, організовувати конкурси, ігри, семінари, запровадити систему винагород та стимулювання.

постійно

Районний центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді (Т.Стахів), служба у справах дітей (В.Мота), відділ у справах молоді та спорту (Л.Двойченков), відділ освіти райдержадміністрації (М.Лісна), органи місцевого самоврядування
10.3. Здійснювати постійний контроль та штрафні санкції до порушників чинного законодавства при поводженні з ТПВ.

постійно

Санітарні, екологічні та природоохоронні служби району

                                                                                                                                                        Додаток 2

Утилізація, переробка та захоронення твердих побутових відходів

з/п

Назва

заходу

Термін

вико

нання

Викона

вець

Обсяг

фінан-сування,

тис. грн

Джерела фінансування,

тис. грн

Очіку-

вані

резуль-

тати

всьо-го

у т.ч.

по

роках

Дер-

жав

ний

бюд-

жет

Район-
ний
бюд-
жет

Міс-

цеві

бюд-

жети

Цільо-
ві
фонди
ОНПС

Власні

кошти

підпри-

ємств

Закор-

донні

інвес-

тиції

інші

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3

13

1

Виготовлення проектної документації  на будівництво сміттєзвалищ ТПВ на території Раковецької,  Жирівської, Верхньо-
білківської, Соколівської, Вовківської, Давидівської, Миклашівської,  Миколаївської с/р та Пустомитівської м/р

2011-

2015

Органи

місцевого

самовря-

дування

1100,0

 2011-

250,0

 2012-

250,0

 2013-

200,0

 2014-

200,0

 2015-

200,0

150,0

150,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

 

100,0

 

 

100,0

 

 

100,0

 

 

100,0

2

Організація централі-
зованого вивозу сміття

2011-

2015

Органи

місцевого

самовря-

дування

2990,0

 2011-

800,0

 2012-

700,0

 2013-

700,0

 2014-

400,0

 2015-

400,0

700,0

500,0

500,0

300,0

300,0

100,0

200,0

200,0

100,0

100,0

Покра-

щення еколо-

гічної

ситуації в

районі

3

  Розробка та затвердження схем санітарної очистки населених пунктів на території району

2011-

2015

Органи

місцевого

самовря-

дування

1800,0

2011-

200,0

2012-

500,0

2013-

500,0

2014-

300,0

2015-

300,0

100,0

250,0

250,0

150,0

150,0

100,0

250,0

250,0

150,0

150,0