Загальні положення:
Замовник СЕО
Пустомитівськарайонна державна адміністрація. 81100, Львівська область, м. Пустомити, вул. Грушевського, 35. ЄДРПОУ: 22420292

Вид та основні цілі документу державного планування
Детальний план території господарського двору на території Пустомитівської міської ради (за межами населеного пункту) Пустомитівського району Львівської областіє основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території.
Детальний план території розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів та визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки території.
Проект розроблено у відповідності з Законом України № 3038-VI від 17.02.2011 року «Про регулювання містобудівної діяльності», згідно розпорядження Пустомитівської районної державної адміністрації №44 від 28.01.2019 року «Про розроблення детального плану території господарського двору на території Пустомитівської міської ради за межами населеного пункту».
Детальний план території визначений для будівництва (реконструкції) та обслуговування виробничих приміщень фермерського господарства на території Пустомитівської міської ради (за межами населеного пункту).
Територія проектування належить ФГ «Захід-Птиця» згідно договору оренди землі від 12 грудня 2008 року зПустомитівською районною державною адміністрацією.
При розробці ДПТ враховано:
– розпорядження Пустомитівської районної державної адміністрації №44 від 28 січня 2019 року (виготовлення ДПТ);
– витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 05.02.2015 р., індексний номер – 33174543;
– розпорядження Пустомитівської районної державної адміністрації та ФГ «Захід-Птиця» від 27.11.2014 р. № 654;
– додаток до договору оренди землі між Пустомитівською РДА та ФГ «Захід-Птиця» від 17.12.2014 р.;
– витяги про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 19.11.2004 р.;
– завдання на розроблення детального плану території.
Проектне рішення детального плану території базоване на:
– врахуванні існуючої мережі вулиць та проїздів;
– взаємозв’язків планувальної структури проекту зпланувально. Структурою існуючих кварталів та з рішеннями генерального плану;
– побажаннях та вимогах замовника – РДА, визначених у завданні на проектування та у ході робочих нарад під час роботи над проектом.
В межах території детального плану крім обслуговування виробничих будівель проектом передбачено комплекс заходів, щодо благоустрою, приведення до нормативних показників параметрів існуючої вулиці.
Проект повинен розроблятися у відповідності до:
– Земельного, Водного та Лісового кодексів України;
– Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
– Закону України «Про відходи»;
– Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;
– Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;
– Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
– Закону України «Про природно-заповідний фонд України»;
– Закону України «Про екологічну мережу України»;
– Закону України «Про охорону земель»;
– Закону України «Про рослинний світ»;
– Закону України «Про тваринний світ»;
– Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»;
– ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»;
– ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;
– ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;
– ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»;
– ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;
– ДБН В.2.2-1-95 «Будівлі і споруди для тваринництва»;
– ВНТП – АПК – 04.05 «Підприємства птахівництва»;
– ДСП-173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;
– СНіП 1.02.01 «Охорона навколишнього природного середовища»;
– Наказу головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 03.07.2001 № 53 «Про затвердження Ветеринарно-санітарних правил для птахівничих господарств і вимог до їх проектування».
Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)
Місто Пустомити – місто в Україні, в Пустомитівському районі Львівської області. Орган місцевого самоврядування – Пустомитівська міська рада.
Клімат району помірно-континентальний, із м’якою зимою, довготривалою вологою весною і теплою, відносно сухою осінню.
Район характеризується ерозійно-денудаційним типом рельєфу, морфологічно вираженим чергуванням балок і відносно широких гряд.У геологічній будові беруть участь крейдяні і четвертинні відклади.
У гідрогеологічному відношенні в межах гряди виділяються два водоносні горизонти. Четвертинний водоносний комплекс віднесений до долин струмків і покривних відкладень гряд. Глибина залягання в долинах 0,5-3,0 м, на гряді –12-15 м.Крейдяний водоносний комплекс пов’язаний з тріщинуватою зоною мергелів в інтервалі глибини 20-80 м. Має практично повсюдне розповсюдження в даному районі.
Ділянка, яка розглядається даним детальним планом території, знаходиться в південно-східній частині м. Пустомити, за межами насленого пункту Пустомитівського району Львівської області. Площа детального плану території становить орієнтовно 3,6 га. Площа земельної ділянки, згідно землеустрою, пропонованої для обслуговування становить 2,2747 га.
Ділянка обмежена:
– з півдня, сходу та заходу територія птахофабрики;
– з півночі – територія сількогосподаських угідь.
Територія проектування знаходиться за межами населеного пункту м. Пустомити. На ділянці проектування знаходяться: будівлі сількогосподарського та виробничого призначення (нежитлові приміщення), а саме (в ДПТ згідно експлікації будівель та споруд):
– прохідна. Адмінбудинок.
– силоси для зберігання зерна – 3 шт.;
– ГРП;
– завальна яма;
– сушильна установка;
– операторна сушки зерна;
– трансформаторна підстанція;
– кормоцех, млин;
– вагова;
– цех первинної обробки птиці;
– лабораторія;
– склад ракушечника.
За функціональним призначенням на території проектування передбачається будівництво силоса №4 (1-ша черга будівництва), №5, 6 (2-га черга будівництва). Крім цього, запроектоване будівництво АЗС, яйцескладу та прохідної з санвузлами.
Поверховість забудови передбачена наступна:
– для адміністративної забудови – від 1-го до 2-х поверхів;
– для будівель виробничих та техобслуговування – одноповерхові.
Площа території в межах детального планування становить до 3,6 га. Площа твердого покриття – 0,4282 м2. Площа під забудовою – 0,2586 м2. Площа озеленення становить 1,5879 м2.
Структура забудови в межах території проектування ДПТ наступна: індивідуальна, технологічна забудова представлена окремо стоячими будівлями. Проектоване цільове призначення ділянки – обслуговування виробничих приміщень.
Територія опрацювання має сформовану вуличну мережу. Доступ до території проектування здійснюється з головної вулиці території (вул. Фабрична). Передбачено влаштування двосмугового проїзду з шириною проїзної частини 3,0 м. Ширина вулиць в червоних лініях – 8,0-12,0 м.
На території опрацювання ДПТ об’єкти культурної спадщини виявлені не були.Територія вільна від цінних зелених насаджень.
Територіяпроектуванняпідвлючена до центрального водопроводу та маєцентралізованеводовідведення. Длявідведенняповерхневихстоків з території ДПТ, враховуючирельєфмісцевостіпередбачаєтьсяздійснитивідкритоюводовідвідною системою. Побутовівідходививозяться з територіїспеціалізованим автотранспортом згідновідповідної угодиізТзОВ «Санком-Львів» № 1401 від 08.07.2019 р. Опаленняпередбаченолокальне – від газового котла. Електропостачанняпроектованоїзабудовипередбачаєтьсявідіснуючоїелектророзподільноїсистемимістазгіднотехнічних умов експлуатаційноїслужби.
В даний момент, на території проектування та в її околицях, присутні промислові складські та комунальні об‘єкти, які можуть здійснювати негативний вплив на загальний екологічний стан навколишнього середовища.
Ймовірні наслідки
а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:
Значного негативного впливу під час планованої діяльності на компоненти навколишнього середовища та здоров’я населення не передбачається.
Табл. 1. Ймовірні наслідки виконання ДДП
Сфери охорони довкілля
Можливі наслідки виконання ДДП
Атмосферне повітря
Під час будівництва об’єктів вплив на повітряне середовище буде зумовлюватись збільшенням викидів забруднювальних речовин від роботи двигунів транспортних засобів, викидами пилу при проведенні земляних робіт. Дані речовини будуть утворюватися в незначних кількостях, без перевищень норм ГДК.
При експлуатації АЗС будуть спостерігатися викиди парів бензину, вуглеводнів, оксиду вуглецю, діоксиду азоту, діоксиду сірки, бенз(а)пірену.
Під час роботи об’єктів можливе утворення пилу.
Водне середовище
Утворення стоків господарсько-побутової каналізації, поверхневий стік з території господарського двору.
Забір води з поверхневих водних джерел і скидання стічних вод у водні об’єкти не передбачається. Проектні рішення не матимуть негативного впливу на водні ресурси.
Ґрунтове середовище
При будівництві об’єктів можливе тимчасове складування будівельних відходів та залишків матеріалів.
Порушення ґрунтового покриву може відбуватись під час будівництва та руху транспортних засобів.
Потенційними джерелами забруднення ґрунту під час проведення будівельних робіт є просипи сипучих матеріалів при розвантажувально-навантажувальних та перевантажувальних роботах, випадкові проливи бітуму, дизельного палива, емульсії або асфальтобетонної суміші.
Потенційними джерелами забруднення ґрунтового середовища при експлуатації АЗС є випадкові проливи пального.
Рослинний та тваринний світ
Згідно проектних рішень детального плану території вплив буде незначний та полягатиме в механічному порушенні рослинного покриву на період будівництва.
Акустичний вплив
Джерелами шуму та вібрації будуть двигуни будівельних машин та механізмів при будівництві та транспортні засоби при функціонуванні АЗС.
Під час діяльності господарського двору рівень технологічного шуму не перевищуватиме 75 ДБ.
б) для територій з природоохоронним статусом:
Територія, на яку розробляється детальний план території, знаходиться поза межами структурних елементів екомережі. На території проектування об’єкти природно-заповідного фонду відсутні.
в) транскордонні наслідки, у тому числі для здоров’я населення:
Проектні пропозиції не матимуть транскордонних наслідків для довкілля, оскільки територія проектування розташована на значній відстані від межі сусідніх держав.
Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо ДДП не буде затверджено
Альтернативних варіантів проекту не передбачається, оскільки план дій є стандартним способом для впорядкування території та будівництва господарських дворів з використанням найкращих доступних технологій.
Територіальні альтернативи також не розглядалися у зв’язку з неможливістю перенесення даної діяльності на будь-яку іншу територію.
Проектом передбачено застосування найкращих сучасних технологій та практик. Реалізація проекту відбувається з урахуванням діючих вимог українського та європейського санітарного та природоохоронного законодавства. При будівництві будуть враховані містобудівні обмеження та особливості району розташування.
Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО
Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища. Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:
– статистичну інформацію;
– фонові та лабораторні дослідження стану довкілля;
– дані моніторингу стану довкілля;
– оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля;
– пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.
Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП
Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог.
Перелік проектних рішень для запобігання, зменшення та пом’якшення негативного впливу наслідків від виконання проектних рішень детального плану території, комплекс яких включає:
– дотримання рішень проекту детального плану території щодо раціонального використання території;
– дотримання параметрів планувальних обмежень, визначених санітарними нормами та екологічним законодавством для забезпечення діяльності існуючих та проектних виробничих будівель та складських приміщень;
– влаштування необхідних огороджень будівельних майданчиків (охоронних, захисних або сигнальних);
– контроль за точним дотриманням технології провадження робіт;
– контроль за дотриманням гранично-допустимих викидів забруднювальних речовин та їх гранично-допустимої концентрації в атмосферному повітрі внаслідок функціонування підприємства;
– зменшення рівня викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря шляхом впровадження новітніх технологій, заміни застарілого обладнання;
– недопущення викидів в атмосферу повітря, вилученого загальнообмінною вентиляцією, яке вміщує шкідливі або неприємні запахи, речовини через зосереджені пристрої або через розосереджені пристрої;
– створення санітарно-захисних смуг з дерев та чагарників навколо виробничих об’єктів;
– недопускання потрапляння недостатньо-очищених стічних вод у водні об’єкти;
– організація водовідведення дощових та талих вод з території підприємства;
– інженерна підготовка при освоєнні територій, що зазнають впливу несприятливих природних процесів;
– дотримання вимог щодо санітарного очищення території, розвиток роздільного збору ТПВ, модернізація техніки для санітарного очищення;
– забезпечення протирадіаційного стану із здійсненням моніторингу та оформленням дозиметричного паспорта;
– забезпечення благоустрою території;
– забезпечення акустичного режиму шляхом застосування будівельно-акустичних засобів захисту від шуму, а також озеленення вздовж вулиць.
Пропозиції щодо структури та змісту звіту про СЕО
Пропонується така структура звіту:
– зміст та основні цілі детального плану, його зв’язок з іншими документами державного планування;
– характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
– характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
– екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються детального плану території, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
– зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на державному та місцевому рівнях, що стосуються детального плану території;
– опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків
– заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання детального плану території;
– обґрунтування вибору виправданих альтернатив, якщо такі розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);
– заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання детального плану території для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.
– резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію
Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання
Пустомитівська районна державна адміністрація. 81100, Львівська область, м. Пустомити, вул. Грушевського, 35. Тел.: (032230) 4-15-49. Е-mail: rda.pustomyty@pustomyty.gov.ua
15 днів з дня публікації заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території господарського двору на території Пустомитівської міської ради (за межами населеного пункту) Пустомитівського району Львівської області (відповідно до п.п. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).
Просимо надати зауваження та пропозиції.