Порядок
розгляду письмових звернень громадян в
 районній державній адміністрації
 
1. Розгляд письмових звернень громадян в районній державній адміністрації здійснюється відповідно до Закону України “Про звернення громадян“, Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, у засобах масової інформації затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.
2. Звернення, зареєстровані у відділі з питань звернень громадян, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації попередньо опрацьовуються спеціалістами відділу та передаються на розгляд голові райдержадміністрації
3. Звернення, оформлені без дотримання вимог статті 5 Закону України «Про звернення громадян», повертаються заявникам не пізніше як через десять днів від дати надходження з відповідним роз’ясненням.
Якщо питання порушені у зверненнях, не входять до повноважень райдержадміністрації, вони в термін не більше п’яти днів пересилаються за належністю відповідним органам чи посадовим особам, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. У разі, якщо звернення не містять даних необхідних для прийняття обґрунтованих рішень, вони в той же термін повертаються громадянам з відповідним роз’ясненням.
4. Керівники райдержадміністрації у триденний термін розглядають письмові звернення громадян та дають відповідні доручення з вирішення порушених у них питаннях. Контроль за додержанням цього терміну несе відділ з питань звернень громадян, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації.
5. Відділ з питань звернень громадян, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації скеровує звернення відповідальним виконавцям, згідно з резолюціями керівництва райдержадміністрації.
У разі, коли доручення дано кільком посадовим особам, головним виконавцем є особа, зазначена у резолюції першою, якщо в документі не обумовлено інше. Для виконання доручення їй надається право скликати інших виконавців і координувати їх роботу.
6. Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.
Не розглядаються також скарги, подані з порушенням терміну, передбаченого законом. Скарга на оскаржуване рішення може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом одного місяця з часу ознайомлення громадянина з цим рішенням, але не пізніше одного року з моменту його прийняття. Якщо ж цей термін пропущено з поважної причини, він може бути поновлений органом чи посадовою особою, що розглядали скаргу.
Рішення вищого державного органу, який розглядав скаргу, в разі незгоди з ним громадянина може бути оскаржено в суді в термін, передбачений законодавством України.
7. Відповідно до статті 12 Закону України “Про звернення громадянйого дія не поширюється на порядок розгляду звернень, заяв і скарг громадян, встановлений кримінально-процесуальним, цивільнопроцесуальним та трудовим законодавством
8. Звернення громадян, що потребують подання інформації про результати розгляду в Адміністрацію Президента України, Апарат Верховної Ради України, Кабінет Міністрів України та інші центральні органи виконавчої влади беруться на контроль відділ з питань звернень громадян, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації.
Інформація за результатами розгляду звернень громадян Президенту України, Прем’єр-міністру України, Голові Верховної Ради України готується лише за підписом голови районної державної адміністрації
Інформація за результатами розгляду звернень громадян в Адміністрацію Президента України, Кабінет Міністрів України, Апарат Верховної Ради України готується за підписом першого заступника, заступників голови та керівника апарату райдержадміністрації, відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
9. Відповідальність за розгляд звернень громадян, відповідно до вимог чинного законодавства України, несуть посадові особи, яким доручено їх розгляд.
10. Контроль за дотриманням термінів розгляду звернень громадян, встановлених Законом України “Про звернення громадян“, здійснює відділ з питань звернень громадян, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації.
11. Рішення про зняття звернень з контролю приймають посадові особи, які прийняли рішення про контроль, шляхом накладення резолюціїДо справина інформації про результати розгляду звернення.
12. Відділ з питань звернень громадян, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації здійснює систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян, готує відповідні довідки для інформування керівництва райдержадміністрації.