Державний адміністратор: Марущак Орися Степанівна
Дні прийому: понеділок-п’ятниця з 9:00 до 13:00, з 14:00 до 17.00,
                        перерва з 13:00 до 14:00
Номер телефону: (0230) 4-16-09 
E-mall:  rda.pustomyty@gmail.com 
Поштова адреса:  81100, Львівська область, м.Пустомити
                             вул.Грушевського,46  (І поверх) 
 
Верховною Радою України 6 вересня 2005 року прийнято Закон України „Про дозвільну систему у сфері господарськоїдіяльності”, який набрав чинності з 5 січня 2006 року.
З метою створення умов для розвитку підприємництва у районі, подолання адміністративних бар’єрів, скорочення термінів отримання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, удосконалення координації дій дозвільних органів за принципом організаційної єдності розпорядженням голови РДА „Про організацію проходження суб’єктами підприємництва дозвільно-погоджувальних процедур та отримання консультаційно-інформаційних послуг за принципом „єдиного дозвільного офісу” від 22 серпня 2005 року № 568 був створений Єдиний дозвільний офіс. Дозвільний цент діє на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 12.01.2012 року №28 „Про затвердження Положення про державного адміністратора та порядок його взаємодії з регіональними,місцевими дозвільними органами суб’єктами господарювання” та Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”
Дозвільний центр є погоджуючим органом з питань спрощення та впорядкування дозвільних, узгоджувальних процедур при започаткуванні та здійсненні підприємницької діяльності. Це місце, де заявники отримують певний комплекс адміністративних послуг, що їх надають органи виконавчої влади та місцевого самоврядування.
• cтворення сприятливих умов для розвитку підприємництва в районі;
• усунення правових, адміністративних, економічних та організаційних перешкод у розвитку підприємництва;
• спрощення та впорядкування дозвільних, узгоджувальних процедур, організація діяльності тих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, що надають адміністративні послуги, скорочення витрат часу суб’єктів підприємницької діяльності на отримання дозволів, довідок, погоджень, висновків, необхідних при започаткуванні та здійсненні підприємницької діяльності.
• організація заходів щодо прискорення отримання в управліннях, відділах райдержадміністрації, державних контролюючих службах, від підприємств і організацій довідок, погоджень, дозволів, заключень для здійснення суб’єктами господарювання підприємницької діяльності;
• надання інформаційно-консультативної допомоги суб’єктам господарювання з питань отримання дозволів та погоджень, необхідних для ведення підприємницької діяльності;
• вивчення існуючих перешкод у започаткуванні та здійсненні підприємницької діяльності;
• внесення пропозицій районній раді, райдержадміністрації, їх головам щодо спрощення процедур реєстрації суб’єктів підприємництва, сприяння розвитку підприємництва в районі та покращення роботи офісу;
• проведення моніторингу та аналізу діяльності відповідних органів та служб щодо дотримання ними порядку здійснення узгоджувальних та дозвільних процедур;
• інформування громадськості про свою діяльність через місцеві засоби масової інформації; 
 
Основними завданнями адміністратора є:

 

− Надання суб'єктам господарювання вичерпної інформації щодо вимог та порядку одержання документів дозвільного характеру. 
− Прийняття від суб'єкта господарювання документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру, реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним місцевим дозвільним органам.
− Забезпечення взаємодії місцевих дозвільних органів.
− Здійснення контролю за додержанням посадовими особами місцевих та регіональних дозвільних органів строків розгляду, надання інформації щодо видачі, відмови у видачі, анулювання та переоформлення документів дозвільного характеру.
− Видача довідок з Реєстру документів дозвільного характеру.
− Ведення в мережі Інтернет веб-сторінки, що містить інформацію, необхідну для отримання документів дозвільного характеру.
− Виконання інших завдань, передбачених чинним законодавством. 
 
Основними обов’язками державного адміністратора є:

 

− Забезпечення видачі (видача оформлених місцевими дозвільними органами) документів дозвільного характеру виключно через дозвільний центр.
− Оптимізація процесу видачі документів дозвільного характеру шляхом налагодження взаємодії між представниками місцевих дозвільних органів, що беруть участь у роботі дозвільних центрів, а для державних адміністраторів, місцезнаходженням яких є обласний центр, − представниками регіональних дозвільних органів, що беруть участь у роботі дозвільних центрів, створених міськими радами (їх виконавчими органами) міст − обласних центрів.
− Забезпечення видачі (видача оформлених місцевими дозвільними органами) документів дозвільного характеру в разі звернення заявника безпосередньо до державного адміністратора.
− Організація та інформаційне забезпечення діяльності представників місцевих дозвільних органів щодо проведення спільного обстеження об'єктів, на експлуатацію (розміщення) яких видається дозвільний документ.
− Ведення документообігу та забезпечення обліку звернень суб'єктів господарювання до державних адміністраторів, представників місцевих дозвільних органів, що беруть участь у роботі дозвільного центру.
− Формування та ведення Реєстру документів дозвільного характеру в порядку, установленому уповноваженим органом.
− Підготовка пропозицій щодо вдосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру та надання їх керівництву відповідної міської ради, Київської міської державної адміністрації та відповідної районної державної адміністрації
 
Відповідальність
1. Адміністратор несе персональну відповідальність за правильність та комплектність оформлення документів, необхідних для отримання документу дозвільного характеру та за зберігання дозвільної справи.
2. Адміністратори за порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру несуть відповідальність у порядку, встановленому законом.
3. Дії або бездіяльність адміністраторів можуть бути оскаржені до суду у порядку, встановленому законом
4. Шкода заподіяна адміністраторами фізичним або юридичним особам під час виконання своїх обов’язків, підлягає відшкодуванню у порядку, встановленому законом.
 
Організаційне та матеріально-технічне забезпечення адміністратора
1. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи адміністратора здійснюють виконавчі органи міських рад, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації.
2. Районна державна адміністрація забезпечує адміністраторів інформаційними стендами з повною та вичерпною інформацією щодо порядку (послідовності дій) видачі документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами, де повинні бути наведені перелік документів, необхідних для отримання документів дозвільного характеру, зразки заяв та необхідних форм бланків, строки видачі документів дозвільного характеру, розмір плати або безоплатність видачі документів дозвільного характеру, а також інформацією про контакти з місцевими дозвільними органами. 
3. Методологічне та інформаційне забезпечення діяльності адміністраторів здійснює центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері підприємництва. 
 
Порядок видачі документів дозвільного характеру через дозвільний центр

 

− Суб’єкт господарювання подає адміністратору заяву про видачу документа (-ів) дозвільного характеру. Зразки заяв видає адміністратор. До заяви додаються :
• документи, необхідні для видачі документа дозвільного характеру, передбачені законодавством, яким регулюються відносини щодо одержання такого документа.
− Документами, необхідними для видачі документа дозвільного характеру, можуть визначатися документи, що безпосередньо пов'язані з підтвердженням можливості суб'єкта господарювання провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або види господарської діяльності.
− Заява та документи, що додаються до неї, подаються в одному примірнику особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою – підприємцем) або уповноваженою ним особою.
− Заява та документи, що додаються до неї, можуть бути надіслані рекомендованим листом з описом вкладення, при цьому підпис заявника (фізичної особи – підприємця) та уповноваженої ним особи засвідчується нотаріально.
− Державний адміністратор перевіряє документи, що посвідчують особу заявника, та реєструє заяву і документи, що додаються до неї, в журналі, який ведеться за формою, встановленою уповноваженим органом.
− Заява та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого негайно видається (направляється) заявнику з відміткою про дату та номер їх реєстрації.
− Забороняється вимагати від заявника для одержання документа дозвільного характеру документи, не передбачені законодавством.
− Заявник несе відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у заяві та документах, що додаються до неї.
− Державний адміністратор після надходження заяви та документів, що додаються до неї, формує дозвільну справу, у якій зберігаються копія заяви на отримання відповідного документа дозвільного характеру, опис документів, що додаються до неї (у тому числі копія документа, що підтверджує внесення плати за видачу документа дозвільного характеру, якщо така плата передбачена законом), а також копії документів дозвільного характеру або копії повідомлень місцевих дозвільних органів про відмову у видачі документів дозвільного характеру, копії рішень дозвільних органів з відповідних питань.
− Державний адміністратор несе відповідальність за зберігання дозвільної справи згідно із законом.
 
В Дозвільному центрі видаються наступні документи дозвільного характеру:
1.Ветеринарні документи: міжнародні ветеринарні сертифікати (для країн СНД – ветеринарні свідоцтва (форми № 1, №2 та № 3) – при переміщенні за межі України.
2.Ветеринарні документи: ветеринарні довідки – при переміщенні в межах району (крім харчових продуктів тваринного походження для споживання людиною).
3.Ветеринарні документи: ветеринарні свідоцтва (для України – форми № 1, №2) – при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст (крім харчових продуктів тваринного походження для споживання людиною).
4. Висновок державної санітарноепідеміологічної експертизи діючих об'єктів, у тому числі військового та оборонного призначення.
5.Дозвіл на виконання будівельних робіт.
6.Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об'єктів), що здійснюють в Україні діяльність з виробництва та/або обігу харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі.
7.Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об'єктів), що здійснюють виробництво харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, та для агропродовольчих ринків.
8.Експлуатаційні дозволи для потужностей (об'єктів): з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів. 
 
Перелік дозвільних органів, які беруть участь в роботі ЄДЦ

 

− Інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю у Львівській області.
− Пустомитівське районне управління Головнго управління Держсанепідслужби у Львівській обл.,
− Пустомитівський РВ ГУ Держтехногенбезпеки у Львівській області.
− сільська, селищна, міська ради Пустомитівського району.
− Управління ветеринарної медицини у Пустомитівському районі. 
 
Дозвільний центр інформує:

 

Надалі на веб-сайті та у газеті „Голос народу буде друкуватися більш розширена інформація про порядок видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності на території Пустомитівського району відповідно до зазначеного переліку.
За додатковою інформацією звертатися до адміністратора ДЦ Марущак Орисі Степанівни (1-й поверх поштового віділення,вул.Грушевського,46 тел.(0230) 4-16-09
Станом на 1 серпня 2014 року в дозвільний центр звернулось 54 суб’єктів господарювання.
Адміністратором дозвільного центру видано 54 документи дозвільного характеру, з них зареєстровано 8 декларацій танадано 60 консультацій.
 
ПАСПОРТ
ДОЗВІЛЬНОГО ЦЕНТРУ
ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ
Територіально-адміністративна одиниця (район/місто, область)
1. Загальні дані

1.1.   Дата створення

22 серпня 2005 року

1.2.   Назва, номер, дата розпорядчого документу місцевого органу влади про створення дозвільного центру

Розпорядження голови РДА „Про організацію проходження суб’єктами підприємництва дозвільно-погоджувальних процедур та отримання консультаційно-інформаційних послуг за принципом „Єдиного дозвільного офісу” №568 від 22.08.2005 року

1.3.   Місцезнаходження територіально-адміністративної одиниці, в якій створено дозвільний центр

Пустомитівська райдержадміністрація

1.4.  Поштова адреса дозвільного центру

Львівська область, м.Пустомити, вул.Грушевського,35 п/і81100

1.5.   Телефон, факс, електронна пошта

4-16-09, скринька 67

1.6.   Прізвище, ім’я, по батькові державного (-их) адміністратора (-ів)

Марущак Орися Степанівна

1.7.   Назва, номер, дата розпорядчого документу місцевого органу влади про призначення (покладення обов’язків) державного (-их) адміністратора (ів)

Розпорядження голови РДА „Про призначення в порядку переведення О.Марущак” від 10.03.2011 №19

1.8.   Адреса Веб-сторінки у мережі Інтернет (у разі наявності)

www.pustomyty.gov.ua

1.9.   Розклад роботи

Щоденно з 9.00 до 18.00

1.10.     Прізвище, ім’я, по батькові, посада та контактний телефон особи, яка відповідає за роботу Дозвільного центру, та керівника відповідної РДА/МВК), що відповідає за діяльність Дозвільного центру

Говенко Володимир Євстафійович –  заступник голови райдержадміністрації, тел.4-12-72

 

Филипів Роман Степанович– голова райдержадміністрації, тел.4-15-96

1.11.     Кількість населення територіально-адміністративної одиниці, в якій cтворено Дозвільний Центр

112 тис.чол.

1.12.     Кількість юридичних та фізичних осіб-підприємців, що знаходяться на обліку у відповідній територіально-адміністративній одиниці, в якій створено дозвільний центр

Фізичних – 7400

Юридичних – 2800

2. Матеріально-технічна база

2.1.   Наявність приміщення: окреме, орендоване, інше

окреме

2.2.   Кількість кімнат

1

2.3.   Кількість робочих місць, відповідно облаштованих

1

2.4.   Наявність інформаційних стендів (відповідність їх змісту вимогам Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»)

Є в наявності, відповідає вимогам

2.5.    Наявність оргтехніки:

2.5.1.   персональний комп’ютер (шт.)

2.5.2.   копіювальний апарат (шт.)

2.5.3.   принтер (шт.)

2.5.4.   сканер (шт.)

2.5.5.   телефонний апарат (шт.)

2.5.6.   телефон-факс (шт.)

 

1

1

1

1

1

1

2.6.   Забезпеченість доступу до мережі Інтернет та до Інтернет-ресурсів із законодавчою базою України

забезпечений

2.7.   Наявність журналу обліку, в якому державний адміністратор реєструє заяви та відповідні документи, що подаються суб’єктами господарювання для отримання документів дозвільного характеру

Є в наявності

3. Перелік місцевих дозвільних органів, які беруть участь у роботі Дозвільного центру:

3.1. Загальна чисельність учасників, з них:

 

3.1.1. Структурні підрозділи райдержадміністрації(міськвиконкому), їх назви

3.1.2. Територіальні органи центральних органів виконавчої влади, представники яких беруть участь у роботі дозвільного центру (необхідно зазначити конкретні дозвільні органи, наприклад: МОЗ (СЕС), МНС (Державна пожежна служба), тощо).

 

Тимчук Василь Миколайович головний державний санітарний лікар Пустомитівської райСЕС,

Гарін А.В.– начальника Пустомитівського РВ ГУ ДСНС України у Львівській області підполковник служби цивільного захисту

3.1.3. Інших учасників

Сірків М.М.– ДАБК у Львівській області,

Гуменний Богдан Михайлович– начальник управління ветеринарної медицини у Пустомитівському районі – головний ветлікар

4. Матеріально-фінансове забезпечення

4.1. Джерела та обсяги фінансування діяльності Дозвільного центру (державні, залучені), грн.:

державні

4.1.1. Загальна сума фінансування, яка виділена з державного (місцевого) бюджету на поточний рік, грн.

 

4.1.2. Технічна допомога (назва організації, що надала технічну допомогу, склад технічної допомоги)

 

Перелік документів дозвільного характеру, які видаються в дозвільному центрі (із визначенням дозвільних органів):
Державний пожежний нагляд Пустомитівського району – декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.
Пустомитівська районна санітарно-епідеміологічна станція – 1.Отримання Експлуатаційного дозвола на діяльність операторів потужностей (об'єктів) з виробництва або обігу (реалізації) харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі.
4.Отримання Висновка державної санітарно-епідеміологічної експертизи на діючий об‘єкт.
 
Управління ветеринарної медицини у Пустомитівському районі – 
1.Ветеринарні документи: міжнародні ветеринарні сертифікати (для країн СНД – ветеринарні свідоцтва (форми № 1, №2 та № 3) – при переміщенні за межі України.
2.Ветеринарні документи: ветеринарні довідки – при переміщенні в межах району (крім харчових продуктів тваринного походження для споживання людиною).
3.Ветеринарні документи: ветеринарні свідоцтва (для України – форми №1, №2) – при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст (крім харчових продуктів тваринного походження для споживання людиною).
3.Отримання експлуатаційного дозволу опнратором потужностей (обєктів), які займаються виробництвом харчових продуктів, підконтрольних державній службі ветеринарної медицини, та для агропродовольчих ринків, 
4.Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об'єктів), що здійснюють виробництво харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, та для агропродовольчих ринків.
5.Експлуатаційні дозволи для потужностей (об'єктів): з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів.
 
Інспекція Держбудконтролю у Львівській області – 
1.Дозвіл на виконання будівельних робіт.