Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці три¬валістю до 35 календарних днів надається працівникам, зайнятим на роботах, пов’яза¬них із негативним впливом на здоров’я шкід¬ливих виробничих факторів, за Списком ви¬робництв, цехів, професій і посад, затверджу-ваним Кабінетом Міністрів України.

Список виробництв, цехів, професій і по¬сад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку (дода¬ток № 1), затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 року № 1290. Порядок застосування цього Спис¬ку затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 30 січня 1998 року №16.
Щорічна додаткова відпустка за роботу в шкідливих і важких умовах праці надає¬ться працівникам виробництв, цехів, профе¬сій і посад, передбачених відповідними роз¬ділами зазначеного Списку, незалежно від того, до якої галузі господарства належать ці виробництва і цехи, та від форм власності підприємств.
Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки встановлюється колективним чи тру¬довим договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці і базується на результатах гігієнічної оцінки умов праці за показниками та критеріями, за¬твердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України і Міністерства праці та соці¬альної політики України «Про затвердження Показників та критеріїв умов праці, за якими надаватимуться щорічні додаткові відпустки працівникам, зайнятим на роботах, пов’яза¬них з негативним впливом на здоров’я шкід¬ливих виробничих факторів» від 31 грудня 1997 року №383/55.
Зазначена додаткова відпустка надаєть¬ся пропорційно фактично відпрацьовано¬му часу.