За сучасних умов господарювання економічні труднощі, які склалися в багатьох господарствах  району (спеціалізація господарств, порушення науково обґрунтованого чергування культур у сівозмінах, висока вартість паливно-мастильних матеріалів, спрощення системи основного обробітку ґрунту та обмеження операцій з догляду за посівами) значно погіршився фітосанітарний стан агроценозів та збільшились втрати урожаїв. Серед низки чинників, що обмежують продуктивність сучасних сортів, надзвичайно велика частка належить шкідливим організмам.

Ефективний захист посівів від шкідливих організмів є вагомим резервом збільшення урожайності сільськогосподарських культур.   В районі  останнім часом спостерігається погіршення фітосанітарного стану посівів в результаті порушення сівозмін, неправильного вибору попередників, погіршення якості обробітку грунту та недотримань схем захисту значно зросла шкодочинність хвороб та шкідників зернових культур. Загрозу посівам озимих зернових пшениці та ячменю в першу чергу становитимуть збудники гельмінтоспоріозної і фузаріозної кореневих гнилей, альтернаріозу, твердої і летючої сажок, снігової плісняви, плямистостей, збудники яких передаються насінням або через грунт.

Недобір врожаю зернових від комплексу хвороб сягає до 30%, тобто кожен третій гектар знищують грибкові хвороби. Вже давно доведено, що втрати врожаю від хвороб внаслідок висіву не протруєного насіння за вартістю в десятки разів перевищують заощаджені кошти на протруєння в передпосівний період. Візуальний аналіз партій зерна у багатьох випадках  не дає об’єктивної оцінки, оскільки дуже часто має місце прихована інфекція. Це явище пов’язане з особливостями патогенезу збудників, часом колонізації рослин, а також погодними умовами. За останні десятиліття через зміни клімату, форми господарювання та технології вирощування сільськогосподарських культур відбулася значна трансформація агробіоценозів, що призвело до суттєвих змін у патогенному комплексі збудників хвороб. Як приклад можна навести зниження частоти ізоляції збудників фузаріозу колоса, які викликають появу типових симптомів, і значне зростання частки патогенів, що можуть розвиватися за посушливих умов і не давати чіткої картини хвороби. Основи стебла викликають хвороби, гриби, які уражують спочатку первинну кореневу систему, і тільки пізніше – вторинну та основу стебла. Зараження сходів відбувається за їхнього контакту з патогенами, що містяться на рослинних рештках та в грунті. В системі захисту сходів рослин озимих зернових культур до останнього часу застосовували протруйники з фунгіцидним діючим компонентом, а сьогодні усе більшого поширення набувають інсекто-фунгіцидні препарати, які захищають сходи не лише від хвороб, але й від шкідників. Застосування інсекто-фунгіцидних протруйників повинно відбуватися лише за необхідністю.

 Мало пошкоджуються основними шкідниками, зокрема злаковими мухами, сходи озимих зернових за пізніх строків сівби,  тому їх застосування у цей період є малоефективним. Якщо до весни інсектицидна дія протруйників зникає, то використовувати їх на озимих зернових культурах пізніх строків сівби у більшості випадків недоцільно. За ранніх строків сівби цілком себе виправдовують інсекто-фунгіцидні протруйники. Для змен­шен­ня ри­зиків ви­ник­нен­ня ре­зи­с­тент­ності у ок­ре­мих збуд­ників хво­роб до діючих ре­чо­вин пре­па­ратів слід уни­ка­ти ви­ко­ри­с­тан­ня од­но­го й то­го са­мо­го про­труй­ни­ка або йо­го ана­логів про­тя­гом декількох років. Си­с­тем­ні про­труй­ни­ки слід ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти без­по­се­ред­ньо пе­ред сівбою.

Вже давно доведено, що втрати врожаю від хвороб внаслідок висіву не протруєного насіння за вартістю в десятки разів перевищують заощаджені кошти на протруєння в передпосівний період.

Протруювання насіння є одним із найбільш важливих заходів, який відповідає основному  принципу  захисту рослин, що дає можливість на ранніх стадіях  від насіннєвої, ґрунтової інфекції  молоді проростки рослин. Цей захід дає змогу захистити насіння від збудників хвороб, які передаються через насіннєвий матеріал, захищає проростки від пліснявіння в ґрунтових умовах, знижує ураження сходів кореневими гнилями, стимулює ріст рослин. До того ж, це єдиний спосіб захисту зернових культур від хвороб.

Підбираючи протруйник необхідно врахувати види і наявність інфекції в насіннєвому матеріалі, агрокліматичні умови, травмованість і чистоту насіння.

При  про­тру­ю­ван­ні насіння слід до­три­му­ва­ти­ся та­ких ви­мог:
             1.  во­логість насіння після йо­го про­тру­ю­ван­ня не по­вин­на зро­ста­ти більше ніж на 1%;
             2. не­до­пу­щен­ня трав­му­ван­ня насіння у про­цесі йо­го про­тру­ю­ван­ня чи інкру­с­тації;
             3.по­вне і рівномірне по­крит­тя по­верхні насіння за­хис­но-сти­му­лю­ю­чи­ми ре­чо­ви­на­ми;
            4. до­три­ман­ня нор­ми ви­т­ра­ти пре­па­ратів для кож­ної партії насіння;
            5. насіння во­логістю по­над 14% мож­на об­роб­ля­ти не раніше як за 2–3 дні до висіван­ня (за­вчас­не про­тру­ю­ван­ня вик­ли­че зни­жен­ня схо­жості

           6.Використовуйте для протруєння чисте, без домішок, непошкоджене насіння, що забезпечить високу якість протруєння;

           7.Не використовуйте для протруєння  насіння, яке було попередньо протруєне іншими протруйниками.

           8.Вибирайте правильний протруйник.

  1. Достатній асортимент протруйників, до складу яких входять від однієї до трьох діючих речовин із різних хімічних груп є в багатьох фірмах-постачальниках нашої області.

Досить часто можна почути скарги агрономів, що він вклав багато коштів, а результату очікуваного не одержав. Але це той самий випадок, коли важливо не тільки кількість, але і якість вкладання.

          Біопрепарати для протруювання насіння зернових Планриз нормою витрати 2л+400гр/га на тонну насіння від гельмінтоспоріозних, фузаріозних кореневих гнилей, снігової плісняви, борошнистої роси, бурої іржі, листкової плямистості.

В усіх вище вказаних фірмах є протруйники різних хімічних груп. Використовувати пестициди згідно «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні».

           Протруєне насіння зернових культур має зберігатися в прохолодному сухому приміщенні з вентиляцією. Слід зазначити, що оброблене протруйниками насіння може довго зберігатися, проте його схожість та енергія проростання будуть залежати від фізичних умов зберігання. Тому при використанні насіння, що зберігалося тривалий час необхідно перевірити його на схожість. Насіння, протруєне пестицидними протруйниками, прирівнюється за небезпечністю до пестицидів, а тому при завчасному завезенні у господарства чи за децентралізованого протруювання його необхідно зберігати в спеціальних приміщеннях, ізольованих від складів із продовольчим та фуражним зерном, продовольчими і побутовими товарами.

             Категорично забороняється змішувати протруєне насіння із непротруєним, здавати його на хлібоприймальні пункти, використовувати як харчовий продукт, корм для сільськогосподарських, домашніх тварин і птиці.

             Не допускається вирівнювати рівень протруєного насіння у сівалці руками, для цього використовують дерев’яні лопатки.

            Забороняється використовувати для протруювання насіння пестициди, які не входять до «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні».

 

Усі роботи з протруювання насіння слід проводити з дотримання вимог техніки безпеки під час роботи з пестицидами і агрохімікатами.

 

 

 

Державний  фітосанітарний інспектор

ГУ Держпродспоживслужби

у Львівській області                                                                                               К.І.Верещинська