Аналіз
регуляторного впливу до проекту розпорядження Пустомитівської районної державної адміністрації «Прозатвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Пустомитівської районної державної адміністрації»
 
1Визначення та аналіз проблеми.
 
Для отримання адміністративних послуг суб’єкти господарювання та населення вимушені багаторазово звертатись до різних суб’єктів надання адміністративних послуг , іноді навіть у рамках отримання однієї послуги, вистоювати черги в очікуванні прийому відповідними працівниками адміністративних органів та очікувати результат надання адміністративних послуг невизначений період часу. До того ж, іноді має місце затягування розгляду заяв/клопотань/звернень, що негативно впливає на розвиток підприємництва та сприяє формуванню в суспільстві негативного іміджу влади.
На виконання Закону України "Про адміністративні послуги" з метою запровадження сучасних форм надання адміністративних послуг розроблено проект розпорядження «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Пустомитівської районної державної адміністрації».
У Центрі буде забезпечено організаційне поєднання в одному приміщенні дозвільного центру, суб’єктів надання адміністративних послуг, їх посадових і службових осіб, адміністратора, з метою дотримання та реалізації принципів "організаційної єдності" та "єдиного вікна" при організації надання встановленого переліку адміністративних послуг через адміністратора (державного адміністратора) шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.
Проблема, яку планується вирішити шляхом прийняття регуляторного акту є важливою, оскільки має на меті вирішення цілого ряду організаційних питань.
2.Визначення цілей державного регулювання.
Прийняття Пустомитівською райдержадміністрацією розпорядження голови «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Пустомитівської районної державної адміністрації» чітко визначить порядок організації роботи та взаємодії учасників Центру –адміністратора (державного адміністратора), територіальних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання переліку адміністративних послуг у Центрі, а саме:
-забезпечить можливість отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг у одному приміщення за принципом "єдиного вікна" у чітко визначені строки, в комфортних умовах, у тому числі для інвалідів та осіб з обмеженими можливостями, з мінімальним витратами часу на очікування прийому;
-забезпечить вільний доступ суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв/клопотань/звернень у відповідних адміністративних органах;
-надасть можливість отримувати фахові консультації від експертів консультантів адміністративних органів суб’єктів надання адміністративних послуг у приміщенні ЦНАП у визначений графіком їх роботи час;
-мінімізує корупційну складову за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;
-запровадить сучасні форми надання адміністративних послуг та підвищить якість їх надання.
 
3.Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей.
 
Перша альтернатива
-залишити дану ситуацію без змін. Дана альтернатив  є неприйнятною у зв’язку з тим,щоцілей правового регулювання не буде досягнуто.
Друга альтернатива
-відмовитись від регулювання.Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки суперечить діючому законодавству.
Виходом з даної ситуації є прийняття запропонованого акта. Цей вихід є актуальним та адекватним ситуації,що склалася та досягає завдань регулювання.
4.Опис механізмів і заходів,які забезпечують розв’язання проблеми.
Для розв’язання проблеми,зазначеної у розділі І цього Аналізу, пропонується прийняття Пустомитівською райдержадміністрацією розпорядження «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Пустомитівської  районної державної адміністрації».
5.Обґрунтування можливості і досягнення встановлених цілей.
Прийняття запропонованого регуляторного акта не буде порушувати законні права та інтереси фізичних та юридичних осіб,оскільки відповідно до чинного законодавства надання адміністративних послуг- результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи,спрямований на набуття,зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону.
Проект розпорядження негативних чинників немає.
Оприлюднення проекту розпорядження та аналізу регуляторного впливу в установленому порядку забезпечить отримання зауважень та пропозицій від громадськості.Рівень поінформованості  громадськості буде достатній для усвідомлення та реалізації проекту розпорядження.
6.Визначення очікуваних результатів
Сфера дії Витрати Вигоди
Органи влади На утримання центру надання адміністративних послуг
-відкритість,прозорість та зрозумілістьпроцедур з наданняадміністративнихпослуг;
-дотримання принципу організаційної єдності;
-раціональна мінімізація кількостідокументів та процедурних дій,необхідних для наданняадмінпослуг;
-мінімізація черг суб’єктів звернення в адміністративнихорганах;
-мінімізація корупційної складової;
-оперативність вирішення питань,
пов’язаних з наданням адмінпослуг;
-формування в суспільствіпозитивного іміджу влади.
 
Суб’єкти
господарювання
 
Плата за  наданняадміністративних послуг згідно чинного законодавства.
Іншідодаткові витрати не
плануються.
 
-доступність та зручність;
-мінімізація часу на очікування в черзі;
-належні умови для очікування тазаповнення необхідних документів(бланків,заяв), у т. ч. Для осіб з обмеженими фізичними
можливостями(особливимипотребами);
-чітке визначення перелікудокументів, необхідних дляотримання відповідної
адміністративної послуги;
-отримання адміністративнихпослуг у одному приміщенні за принципом організаційної єдності;
-мінімізація кількості відвідувань Центру для отримання результату надання адмінпослуги;
-можливість отримання бланківзаяв за місцем отримання послуги;
-отримання у приміщенні Центрупрофесійних консультацій щодо порядку надання адмінпослуг та допомоги в оформленні документів,необхідних для їх отримання;
-доступ суб'єктів звернень до інформації про стан, хід тарезультати розгляду їх звернень.
Населення
Плата за надання
адміністративних послуг згідно чинного законодавства.
Інші додаткові витрати не плануються.
 
-доступність та зручність(місцерозташування, режим роботиЦНАП);
-мінімізація часу на очікування вчерзі;
-належні умови для очікування та заповнення необхідних документів(бланків,заяв, у т.ч.
Для осіб з обмеженими фізичнимиможливостями(особливимипотребами);
-чітке визначення перелікудокументів,необхідних дляотримання відповідної
адміністративної послуги;
-отримання адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом "єдиного вікна";
-мінімізація кількості відвідувань ЦНАП для отримання результатунадання адміністративної послуги;
-можливість отримання бланківзаяв за місцем отримання послуги;
-отримання у приміщенні ЦНАПпрофесійних консультацій щодо порядку наданняадмінпослуг тадопомоги в оформленні документів,необхідних для їх отримання;
-наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адмінпослуг;
-доступ суб'єктів звернень до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.
 
7.Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта.
Термін дії регуляторного акта пропонується встановити невизначеним і вносити зміни в разі необхідності:післявідстеження результативності регуляторного акта або зміни діючого законодавства.
8.Визначення показників результативності регуляторного акта.
Показниками результативності проекту розпорядження є:
-створення належних умов для прозорості надання адміністративних послуг;
-скорочення часу при отриманні адміністративних послуг;
-дотримання термінів розгляду звернень щодо надання адміністративних послуг.
9.Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта.
Відстеження результативності буде здійснюватися на основі аналізу даних, отриманих шляхом моніторингу,який включатиме в себе:
-кількість наданих адміністративних послуг, у тому числі дозвільних (погоджувальних) процедур в розрізі суб’єктів їх надання;
-кількість суб’єктів звернень в розрізі суб’єктів господарювання та фізичних осіб;
-витрати часу на отримання адміністративних послуг;
-відповідність термінів надання адміністративних послуг визначеним у стандартах адміністративних послуг.
Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватися відповідно довимог Закону України"Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік після прийняття звикористанням показників результативності, у формі звіту.
Періодичні відстеження результативності будуть здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи від дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності.
 
Начальник відділу економічного розвитку,
інфраструктури та торгівлі                                                                                  Андрій Мерцало