Контакти:
81100, Львівська обл., м. Пустомити, вул. Заводська, 10
Начальник: ДУЛІБА Ігор Богданович
Тел.: (230) 4–19–53

Архівний відділ районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом районної держадміністрації, що утворюється головою районної держадміністрації, підзвітний і підконтрольний голові районної держадміністрації та відповідно державному архіву області, Укрдержархіву. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Укрдержархіву, розпорядженнями голови обласної, районної держадміністрації, наказами директора державного архіву області, а також Положенням про відділ.

Основними завданнями відділу є:
– реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території району;
– координація діяльності органів державної влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у питаннях архівної справи і діловодства;
– внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться;
– здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

Функції відділу:
1)складає і за погодженням з державним архівом області подає на затвердження до районної держадміністрації плани розвитку архівної справи в районі та забезпечує їх виконання;
2)забезпечує зберігання, облік і охорону:
документів Національного архівного фонду, переданих відділу органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та об»єднаннями громадян, які діють (діяли) на території району;
документів особового походження;
друкованих, ілюстративних та інших матеріалів, що використовуються для довідково-інформаційної роботи;
облікових документів і довідкового апарату до них;
3)організовує роботу, пов»язану з віднесенням профільних документів до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього незалежно від місця зберігання і форми власності на них;
4)проводить в установленому порядку облік, обстеження та аналіз діяльності архівних установ, які створені на території району, незалежно від форм власності та підпорядкування;
5) інформує державний архів області про виявлення архівних документів, що не мають власника або власник яких невідомий, а також про здійснення продажу документів Національного архівного фонду з метою реалізації переважного права держави на їх придбання;
6) подає районній держадміністрації пропозиції щодо складу органів державної влади, підприємств, установ та організацій району, документи яких надходять на державне зберігання та направляє для затвердження Державному архіву області списки джерел формування Національного архівного фонду, які перебувають в зоні комплектування відділу;
7) перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства в органах державної влади, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, надає їм методичну допомогу у впровадженні прогресивних систем діловодства та зберігання документів;
8)надає консультативно-методичну допомогу в організації діяльності архівної установи для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду (трудового архіву);
9) веде зведений облік архівних документів, що зберігають органи державної влади, підприємства, установи та організації району, подає належні відомості про ці документи державному архіву області;
10) надає на договірних засадах послуги підприємствам, установам та організаціям з упорядкування документів та використання відомостей, що містяться в них, розроблення методичних посібників з архівної справи та діловодства;
11) передає державному архіву області у визначені ним терміни документи та довідковий апарат до них для постійного зберігання;
12) створює і вдосконалює довідковий апарат до документів Національного архівного фонду;
13) видає архівні довідки, копії документів та іншим шляхом задовольняє запити фізичних і юридичних осіб;
14) вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи архівних установ та виконує інші функції, що випливають з покладених на відділ завдань.