Відділ культури Пустомитівської районної державної адміністрації (надалі – відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що входить до її складу та утворюється  головою районної державної адміністрації.
 
Відділ підпорядковується голові районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний департаменту з питань культури, охорони культурної спадщини, культурних цінностей Львівської обласної державної адміністрації в межах , передбачених чинним законодавством.
 
Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України ,актами Президента України , Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України , розпорядженням голів обласної, районної державних адміністрацій , рішеннями обласної та районної рад, прийнятих у межах їх компетенції ,наказами начальника відділу та цим Положенням.
 
Основні завдання відділу: 
1.Забезпечення реалізації державної політики в галузі культури на території Пустомитівського району .
2.Забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів .
3.Доступності усіх культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина України.
4.Сприяння загальнонаціональній  культурній консолідації суспільства , формуванню цілісного культурно-інформаційного простору , захисту та просуванню високоякісного різноманітного національного культурного продукту .
5.Сприяння відродженню традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності національних меншин.
6.Сприяння збереженню культурної спадщини.
7.Забезпечення функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя.
8.Захист прав творчих працівників , соціальний  захист працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури.

 

 
Загальні повноваження відділу: 
1. Забезпечує виконання  Конституції та законів України , актів Президента України, Кабінету Міністрів України , наказів Міністерства культури України, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій та здійснює контроль за їх реалізацією.
2.Бере участь у розробці та погодженні проектів нормативно-правових актів у визначених законом випадках з питань , що належать до його компетенції.
3.Розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадкахпроекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень.
4. Здійснює аналіз стану та тенденцій розвитку у відповідних сферах діяльності та вживає заходів щодо усунення недоліків.
5. Бере участь у формуванні та реалізації в районі державної політики у сфері  культури, мистецтва, бібліотечної , клубної та музейної справи, охорони культурної спадщини.
6.Організовує роботу з аналізу стану сфери культури району, стратегічного планування, визначення пріоритетів, моделей розвитку культурного ресурсу на основі наукової методики та з залученням наукових інституцій.
7. Бере участь у розробленні та виконанні районних цільових та комплексних програм соціально-економічного і культурного розвитку району.
8. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є відділ.
9.Забезпечує захист персональних даних.
10. Бере участь у підготовці пропозицій та розроблення проектів відповідних бюджетів , річних кошторисів видатків районної державної адміністрації, районних програм , заходів , що належать до компетенції відділу.
11. Здійснює керівництво закладами, організаціями та підприємствами культури, що належать до районної комунальної власності та координує їх діяльність.
12. Здійснює координацію ,контроль та сприяння діяльності місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, незалежно від форм власності, які несуть відповідальність за розвиток культури.
13. Здійснює організацію фінансово-господарської діяльності закладів, організацій  та установ культури, спрямованої на зміцнення їх матеріально-технічної бази, впровадження досягнень науки та передового досвіду, опрацювання та впровадження нових форм господарювання, системи оплати праці, удосконалення методів управління в галузі культури , виховання творчої та господарської самостійності.
14.Створює умови для розвитку соціальної та ринкової інфраструктури в галузі культури і мистецтва, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури .
15.Здійснює підготовку  аналітичних, інформаційних та статистичних матеріалів, що стосуються сфери культури, узагальнення техніко-економічних показників, які характеризують діяльність галузі, а також забезпечення районної державної адміністрації статистичною та іншою інформацією з питань діяльності галузі культури .
16.Здійснює координацію інформаційно-рекламної діяльності, організацію проведення методичних семінарів, круглих столів, інших заходів у сфері культури.
17.Здійснює загальне керівництво, атестацію керівних, культурно-освітніх та педагогічних працівників згідно з нормативними актами Міністерства культури України, розробляє свої положення, кваліфікаційні вимоги про атестацію певних категорій працівників, встановлює терміни атестації.
 

 

Повноваження відділу у сфері культури , мистецтва, бібліотечної, клубної та музейної справи:
1.Забезпечує реалізацію в районі програм та заходів державної культурної політики, створює умови для розвитку аматорського театрального, музичного, хореографічного, образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва ,самодіяльної народної творчості , сприяє діяльності творчих спілок та організацій , позаспілчанських структур та приватних юридичних осіб.
2.Сприяє формуванню репертуарів виконавських колективів, комплектуванню фондів музеїв і бібліотек, створенню нових експозицій, організації виставок, забезпеченню охорони музейних цінностей.
3.Координує гастрольну діяльність художніх колективів, концертних груп та окремих виконавців, сприяє проведенню фестивалів, конкурсів, оглядів професійного мистецтва і самодіяльної народної творчості, виставок творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва.
4..Координує роботу закладів культури в сільській місцевості щодо організації культурного обслуговування населення району.
5.Координує проведення заходів(концертів, виставок, творчих вечорів), які проводяться державними установами культури, громадськими організаціями та іншими юридичними особами.
6.Забезпечує реалізацію державних програм щодо відновлення, збереження та розвитку мережі закладів соціально-культурного призначення.
7. Надає організаційно-методичну допомогу підприємствам, установам у сфері культури
8.Забезпечує збирання та оброблення статистичних відомостей у сфері культури і контроль за їх достовірністю.
9.Організовує проведення фестивалів , конкурсів , оглядів аматорського мистецтва , художньої творчості , виставок народних художніх промислів та інших заходів з питань , що належать до його компетенції.
10.Сприяє відродженню осередків традиційної народної творчості, художніх промислів і ремесел.
11.Сприяє розвиткові культурної самобутності національних меншин, які проживають в районі.
12.Забезпечує організаційно-методичне керівництво закладами культури району через районний народний дім і центральну бібліотечне систему.
13.Координує діяльність навчальних закладів культури і мистецтва, позашкільних навчальних закладів району( дитячих шкіл естетичного виховання) в єдиній системі професійної мистецької освіти.
14.Сприяє розвиткові мережі і зміцненню матеріально-технічної бази закладів культури, мистецьких навчальних закладів та шкіл естетичного  виховання в районі.
15.Забезпечує контроль за дотриманням правил охорони праці, техніки безпеки у закладах, організаціях та установах культури району.
 
Повноваження відділу культури у сфері обліку, охорони та використання об’єктів культурної спадщини:
1.Подає вищому органу з охорони культурної спадщини пропозиції про занесення ( вилучення) об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України;
2.Організовує , розробляє та погоджує відповідні районні  програми охорони культурної спадщини в межах своєї компетенції згідно з законодавством;
3.Організовує облік втрачених національних культурних цінностей та сприяє їх поверненню у фонди музеїв.
4.Подає в установленому порядку пропозиції щодо створення пам’ятників, пам’ятних знаків та художньо-меморіальних таблиць, здійснює контроль за художнім рівнем їх виконання та спорудження.
5.Здійснює контроль за використанням і технічним станом приміщень закладів культури, організовує проектування, капітальний ремонт і реставрацію об’єктів культури.
6.Здійснює інші функції відповідно до покладених на нього завдань.