Відділ освіти Пустомитівської районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом державної адміністрації, який утворюється розпорядженням голови районної державної адміністрації і підпорядковується голові районної державної адміністрації.
 
Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України, наказами міністерств, розпорядженнями голів обласної, районної державних адміністрацій, актами відповідних органів місцевого самоврядування, а також Положенням про відділ.
 
Відділ здійснює керівництво структурними підрозділами, несе відповідальність за організацію та результати їх діяльності.
 
Начальник планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи місцевої адміністрації
 
До складу відділу входять сектор дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти та сектор молоді та спорту, які діють на підставі даного Положення;
 
Відділ освіти, молоді та спорту очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації за погодженням начальника Департаменту з питань освіти, науки, сім’ї та молоді Львівської обласної державної адміністрації; 
 
Основними завданнями відділу освіти, молоді та спорту є:
1. Реалізація державної політики в галузі освіти, сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району;
2. Створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти;
3. Здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться в межах відповідної території і належать до сфери управління державної адміністрації, та координація діяльності цих навчальних закладів;
4. Зміцнення матеріальної бази навчальних закладів та покращення умов для розвитку фізичної культури та спорту;
5. Аналіз стану розвитку освіти, фізичної культури та спорту в районі, прогнозування та розроблення районної програми розвитку освіти, програм підтримки та розвитку фізичної культури та спорту серед дітей та молоді, організація виконання зазначених програм;
6. Популяризація фізичної культури і спорту серед дітей та молоді, залучення всіх категорій дітей та молоді району до здорового способу життя, до зайняття фізичною культурою;
7. Організація навчально-методичного і кадрового забезпечення навчальних закладів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
8. Контроль за дотриманням законодавства з питань освіти, молоді та спорту Державного стандарту початкової, загальної середньої освіти всіма загальноосвітніми навчальними закладами, розташованими на території району;
9. Підготовка пропозицій для проектів регіональних програм і планів поліпшення становища сім’ї, дітей і молоді, протидії торгівлі людьми, охорони дитинства, оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, розвитку фізичної культури та спорту, забезпечення їх виконання;
10. Участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;
11. Забезпечення соціального захисту, безпеки умов праці, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах;
12. Організація, популяризація і проведення культурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя.
 
Відділ освіти, молоді та спорту відповідно до покладених на нього завдань: 
1. Здійснює керівництво роботою дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та спортивних навчальних закладів, що належать до сфери управління органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;
2. Визначає потребу у навчальних та фізкультурно-спортивних закладах, заснованих на комунальній формі власності, та подає пропозиції щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб за наявності необхідної матеріально – технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів, сприяє збереженню і розширенню мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходів щодо зміцнення їх кадрового потенціалу та матеріально-технічної бази;
3. Готує проекти рішень про закріплення за загальноосвітніми закладами території обов’язкового обслуговування дітей шкільного та дошкільного віку;
4. Проводить експертну оцінку статутів навчальних закладів ( крім вищих) комунальної та іншої форм власності, їх підготовку для реєстрації органами виконавчої влади;
5. Контролює виконання вимог щодо навчання всіх дітей шкільного віку в загальноосвітніх навчальних закладах;
6. Вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною, заочною формою навчання при загальноосвітніх навчальних закладах та створює умови для прискореного отримання бажаючими повної загальної середньої освіти, складання іспитів екстерном;
7. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної, надання можливостей навчатись у загальноосвітніх навчальних закладах рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних навчальних закладах;
8. Сприяє задоволенню освітніх запитів національних меншин, які проживають у районі;
9. Надає допомогу органам опіки і піклування у влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та неповнолітніх, які не мають належних умов для виховання у сім’ях, до дитячих інтернатних закладів і в сім’ї під опіку (піклування), на усиновлення;
10. Координує роботу дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та спортивних навчальних закладів, щодо запобігання бездоглядності та правопорушенням серед неповнолітніх; 
11. Забезпечує утворення психологічної служби в навчальних закладах;
12. Надає допомогу загальноосвітнім навчальним закладам та здійснює контроль за організацією безоплатного регулярного підвезення до місць навчання і на зворотному шляху учнів (вихованців), які проживають у сільській місцевості;
13. Організовує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок бюджету та залучених коштів;
14. Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих та спортивно-масових заходів;
15. Сприяє навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню загальноосвітніх навчальних закладів;
16. Реалізовує навчальні плани і програми, рекомендовані Міносвітимолодьспорту України, затверджує навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм;
17. Організовує навчання обдарованих дітей і вносить пропозиції до районної державної адміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування про відкриття профільних класів, шкіл нового типу (гімназії, колегіуми, ліцеї, школи-комплекси, спеціалізовані школи тощо), їх матеріальну підтримку; 
18. Проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів; розширює мережу центрів дитячої та юнацької творчості, ігрових та спортивних майданчиків;
19. Видає інформаційно-методичні бюлетені;
20. Сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств;
21. Координує роботу, пов’язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів;
22. Забезпечує контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки, санітарного режиму в навчальних закладах та надає практичну допомогу у проведенні відповідної роботи;
23 Залучає громадські організації фізкультурно-оздоровчої спрямованості, молодіжні, дитячі та інші громадські організації, благодійні організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних завдань;
24. Сприяє в організації підготовки навчальних закладів до нового навчального року, до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;
25. Забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі загальноосвітніх навчальних закладів, введенням у дію їх нових приміщень, комплектуванням меблями, спортивним інвентарем та обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками;
26. Погоджує педагогічні завдання щодо проекту будівництва дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, спортивних навчальних закладів, сприяє їх раціональному розміщенню;
27. Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту та забезпечує ними навчальні заклади;
28. Прогнозує потребу району у педагогічних працівниках і спеціалістах, укладає договори з педагогічними навчальними закладами на їх підготовку, проводить аналіз стану та організовує роботу щодо підготовки підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів, бере участь у розробленні програм розвитку педагогічної освіти;
29. Розробляє і подає на розгляд райдержадміністрації пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища сім’ї, дітей і молоді, розвиток фізичної культури та спорту;
30. Проводить атестацію педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів у межах своєї компетенції;
31. Сприяє наданню педагогічним працівникам пільг, передбачених законодавством, забезпечує соціальний захист учасників навчально-виховного процесу;
32. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти, порушує в установленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів, працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення стипендій і премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України обдарованій молоді;
33. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, спортивних навчальних закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання, сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки сім’ї, дітей і молоді, подальшого розвитку фізичної культури та спорту;
34. Контролює створення у загальноосвітніх навчальних закладах фонду загального обов’язкового навчання (фонду всеобучу), який формується за рахунок коштів бюджету, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел, для задоволення матеріально-побутових потреб учнів;
35. Здійснює контроль за додержанням Державного стандарту початкової, загальної середньої освіти, навчально-методичне керівництво та державне інспектування дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, спортивних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності;
36. Проводить атестацію навчальних закладів району (не рідше,  ніж один раз на 10 років) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти;
37 Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти та спорту в районі, організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних;
38. Інформує на сесії Пустомитівської районної ради про стан та перспективи розвитку освіти та спорту в районі (не рідше,  ніж один раз на рік);
39. Взаємодіє з органами громадського самоврядування;
40. Забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходів до усунення недоліків у роботі;
41. Готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;
42. Здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності, соціального і правового захисту надає в межах компетенції підприємствам, установам та організаціям, об’єднанням громадян та окремим громадянам методичну та консультативну допомогу з питань запобігання насилля в сім’ї;
43. Сприяє діяльності дитячих і молодіжних клубів та об’єднань за інтересами, у тому числі за місцем проживання, збереженню їх мережі та зміцненню матеріально-технічної бази;
44. Удосконалює в межах своїх повноважень систему пошуку і відбору талановитих та обдарованих дітей і молоді, сприяє підтримці їх розвитку;
45. Організовує та проводить олімпіади, спартакіади, конкурси, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, фізкультурно-спортивні заходи, спрямовані на підвищення культурно-освітнього рівня та покращення фізичного виховання дітей і молоді та ветеранів спорту;
46. Забезпечує у межах своїх повноважень організацію і сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, розвитку масового спорту, спорту інвалідів і ветеранів;
47. Вживає в межах своїх повноважень заходів, спрямованих на утвердження здорового способу життя, протидіє поширенню соціально-небезпечних хвороб у дитячому і молодіжному середовищі;
48. Проводить інформаційно-роз’яснювальну, пропагандистську, консультаційну роботу, “гарячі лінії”, семінари та тренінги з питань, що належать до його компетенції;
49. Вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань, що належать до його компетенції;
50. Комплектує склад збірних команд району за видами спорту і забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях обласного (міського) рівня;
51. Здійснює контроль за діяльністю дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів незалежно від їх підпорядкування;
52. Здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і пільговим використанням спортивних об’єктів, що належать до сфери управління райдержадміністрації та за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;
53. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням в управлінні;
54. Виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.