Відділ містобудування та архітектури Пустомитівської районної державної адміністрації (далі-відділ) є її структурним підрозділом і підпорядковується голові районної державної адміністрації, а також є підзвітним та підконтрольним управлінню містобудування та архітектури Львівської обласної державної адміністрації.
Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної держадміністрацій, а також Тимчасовим положенням відділ.
 
Основним завданням діяльності відділу є:
забезпечення реалізації державної політики у  сфері  містобудування та архітектури на території району.
 
Відділ, відповідно до визначених повноважень, виконує такі завдання: 
1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;
2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
3) надає адміністративні послуги;
4) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;
5) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у відповідній галузі у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів до усунення недоліків;
6) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
7) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;
8) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
9) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
10) розробляє проекти розпоряджень голови місцевої держадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;
11) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
12) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови місцевої держадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
13) бере участь у підготовці звітів голови місцевої держадміністрації для їх розгляду на сесії відповідної місцевої ради;
14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові місцевої держадміністрації;
15) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
16) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
17) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
18) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
19) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
20) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
21) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;
22) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
23) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
24) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
25) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
26) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
27) забезпечує захист персональних даних;
28) проводить підготовку рішень щодо планування територій на регіональному (схема планування території району) та місцевому рівнях;
29) вносить пропозицій щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території району;
30) проводить підготовку пропозицій до програм соціального-економічного розвитку району і подання їх на розгляд до районної державної адміністрації;
31) здійснює моніторинг:
– реалізації схеми планування території району;
– стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях (схема планування території району, генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій);
– забудови та іншого використання територій;
32) сприяє розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації населених пунктів району;
33) вносить пропозицій виконавчим органам місцевого самоврядування щодо необхідності розроблення, внесення змін до генеральних планів населених пунктів району, іншої містобудівної документації; 
34) сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень; 
35) забезпечує контроль в установленому порядку діяльності виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань делегованих повноважень, передбачених підпунктом «б» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
36) підготовка пропозицій щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, за межами населених пунктів;
37) у межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня, прийняття участі у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою району; 
38) координація діяльності:
– суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини;
– підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;
39) надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;
40) надання будівельного паспорту забудови земельної ділянки;
41) надання пропозицій органам місцевого самоврядування щодо розроблення комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів району;
42) оформлення паспорту прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності;
43) забезпечення ведення містобудівного кадастру на території району;
44) сприяння створенню та оновленню картографічної основи території області;
45) забезпечення виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів;
46) співпраця з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об’єктів містобудування;
47) інформування населення про плани розміщення на території району найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів;
48) організація проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;
49) сприяння діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури ;
50) інші функції у сфері містобудування та архітектури, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами;
51) здійснює інші передбачені законом повноваження.