Фінансове управління Пустомитівської районної державної адміністрації (далі управління) є структурним підрозділом районної державної адміністрації,що утворюється головою районної державної адміністрації,є підзвітним та підконтрольним голові районної державної адміністрації,Департаменту фінансів Львівської обласної державної адміністрації.

 
Управління у своїй діяльності керується Конституцією України,законами України,актами Президента України і Кабінету Міністрів України,наказами  Міністерства фінансів України, розпорядженнями голови обласної та районної державної адміністрації,наказами  директора Департаменту фінансів Львівської  обласної державної адміністрації,актами відповідного органу місцевого самоврядування,прийнятими у межах його компетенції,а також положенням про управління.
 
Основними завданнями управління є:
• забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території району;
• складання розрахунків до проекту місцевого бюджету і подання їх на розгляд районної державної адміністрації;
• підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку району;
• розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;
• здійснення контролю за дотриманням підприємствами,установами та оганізаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів та коштів цільових фондів,утворених відповідною радою;
• здійснення загальної організації та управління виконанням місцевого бюджету,координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.
 
Управління відповідно до покладених на нього завдань:
1) розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;
2) визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;
3) проводить на будь-якому етапі складання  і розгляд проекту місцевого бюджету аналіз бюджетного запиту,поданого головними розпорядниками бюджетних коштів,щодо його відповідності меті,пріоритетності,а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;
4) приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту місцевого бюджету перед поданням його на розгляд районної державної адміністрації ;
5) вносить пропозиції щодо проекту відповідного бюджету;
6) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів ;
7) бере участиь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії  районної ради ;
8) бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів району,аналізує соціально-економічні показники розвитку району та враховує їх під час складання  районного бюджету;
9) організовує роботу пов»язану із складанням проекту районного бюджету,за дорученням керівництва районної  державної адміністрації визначає порядок і терміни подання структурними підрозділами районної державної адміністрації,виконавчими органами сільських,селищної,міської рад матеріалів для підготовки проекту районного бюджету,складає проект районного бюджету,готує пропозиції щодо коштів,що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів та подає їх на розгляд керівництву районної державної адміністрації;
10) забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням;
11) здійснює у процесі виконання місцевого бюджету за доходами прогнозування та проводить аналіз доходів відповідного місцевого бюджету;
12) організовує виконання районного бюджету.Разом із іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації,виконавчими  органами сільських,селищної,міської рад,органами державної податкової служби,відділенням Державного казначейства забезпечує надходження доходів до районного бюджету та вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;
13) складає розпис доходів і видатків районного бюджету,забезпечує фінансування заходів,передбачених відповідним місцевим бюджетом,у встановленому порядку готує пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень та здійснює у встановленому порядку взаємні розрахунки районного бюджету з обласним бюджетом і бюджетами нижчого рівня; 
14) здійснює в установленому порядку організацію та управління виконанням районного бюджету,координує в межах своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання місцевого бюджету та здійснює контроль за дотриманнм бюджетного законодавства;
15) проводить моніторинг змін,що вносяться до районного бюджету;
16) розглядає баланси,звіти про виконання місцевих бюджетів та інші фінансові звіти,подані відділенням Державного казначейства у Пустомитівському районі;
17) проводить разом з органами державної податкової служби аналіз стану надходження доходів до районного бюджету,готує пропозиції про доцільність запровадження на території району місцевих податків,зборів,а також пільг;
18) проводить на базі статистичної фінансової звітності і прогнозних розрахунків аналіз економічного і фінансового стану підприємств,установ і організацій,розташованих на території району,тенденцій і динаміки розвитку різних форм власності,готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;
19) здійснює фінансування підприємств,установ та організацій,переданих у встановленому законом порядку в управлінні районної державної адміністрації,а також заходів,пов»язаних з розвитком житлово-комунального господарства,благоустроєм,дорожнім будівництвом,охороною довкілля та громадського порядку,інших заходів,передбачених законодавством;
20) перевіріє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями,які фінансуються з районного бюджету; 
21) бере участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури районної державної адміністрації,готує пропозиції щодо взначення чисельності працівників,фонду оплати їх праці,витрат на утримання районної державної адміністрації та здійснює контроль за витрачанням цих коштів;
22) розглядає у межах своєї компетентності звернення громадян підприємств,установ і організацій;
23) забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників управління;
24)забезпечує доступ до публічної інформації розпорядником якої є;
25)забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
26) готує і подає районній раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету для прийняття рішення про внесення змін до місцевого бюджету;
27) здійснює інші функції,пов»язані з виконанням покладених на нього завдань.