Загальний відділ є структурним підрозділом апарату райдержадміністрації, що його утворює голова райдержадміністрації з метою організації діловодства та здійснення контролю за виконанням актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації, розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації та реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

У своїй діяльності загальний відділ підпорядковується керівникові апарату райдержадміністрації.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями та дорученнями голови облдержадміністрації, розпорядженнями і дорученнями голови райдержадміністрації, а також цим Положенням.

Роботу відділу організовує начальник відділу.

У межах своєї компетенції відділ взаємодіє з підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями та установами району.

Основними завданнями відділу є:

  • встановлення єдиного порядку документування і роботи  з документами в райдержадміністрації на основі використання комп’ютерної техніки та скорочення кількості документів;
  • Здійснення контролю за виконанням структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в частині здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації, розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації та за станом роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, а також проведення аналізу причин порушення термінів виконання документів і внесення пропозицій щодо їх усунення;
  • Підготовка інформаційних, довідкових а інших матеріалів з питань виконання актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів центральних органів виконавчої влади. розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації, розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації.
  • Інформування голови райдержадміністрації про стан виконання актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів центральних органів виконавчої влади, запитів та звернень народних депутатів України, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації, розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації структурними підрозділами райдержадміністрації та органами місцевого самоврядування в частині делегованих їм повноважень органів виконавчої влади.Підготовка проектів розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1)  Розробляє інструкцію з діловодства та номенклатуру справ апарату районної державної адміністрації.

2)  Забезпечує додержання єдиного порядку обліку, схоронності, якості опрацювання та використання документів, що створюються.

3)  Удосконалює форми і методи роботи з документами в райдержадміністрації та підрозділах, що належать до сфери їх управління, з урахуванням використання комп’ютерної техніки.

4)  Впроваджує державні стандарти, уніфіковані системи документації /УСД/, інші нормативи, що належать до сфери його управління.

5)  Приймає, реєструє і передає за призначенням вхідну кореспонденцію, що надійшла до районної державної адміністрації, реєструє і відправляє вихідну кореспонденцію.

6)  Редагує та забезпечує додержання вимог щодо складання і оформлення документів згідно з інструктивними матеріалами районної державної адміністрації та погоджує їх шляхом візування.

7)  Здійснює реєстрацію розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації, забезпечує своєчасне доведення їх до виконавців та зацікавлених осіб.

8)  Подає у встановленому порядку розпорядження голови райдержадміністрації для державної реєстрації.

9)  Здійснює перевірки у відділах і управлінням райдержадміністрації, виконавчих комітетах  міської, селищної та сільських рад стану ведення діловодства.

10) Складає зведену номенклатуру справ апарату  райдержадміністрації, забезпечує контроль за правильністю формування, оформлення і зберігання справ, що підлягають здаванню в районний архів.

11) Бере участь у проведенні експертизи наукової і практичної цінності документів під час їх відбірки на державне зберігання, готує справи  до здавання у районний архів.

12) Забезпечує копіювання та тиражування документів згідно з резолюціями керівництва.

13) Разом з організаційним та іншими відділами апарату забезпечує  організаційно-технічну підготовку і роботу Колегії райдержадміністрації, а також нарад та інших заходів, що проводяться в районній державній адміністрації.

14) Веде в установленому порядку облік завдань, реалізація яких передбачена відповідними актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, дорученнями Глави Адміністрації Президента України, актами центральних органів виконавчої влади, запитів та звернень народних депутатів України, розпорядженнями і дорученнями голови облдержадміністрації, розпорядженнями і дорученнями голови райдержадміністрації контроль за виконанням яких покладено на відділ.

15) Забезпечує контроль за своєчасним надходженням інформаційних та інших матеріалів від структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, територіальних органів центральних органів виконавчої влади по стан виконання документів та роботи з реагування на запити та звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

16) Готує аналітичні та інформаційні матеріали для голови райдержадміністрації, його заступників  та керівника апарату про хід виконання документів, реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

17) Вносить пропозиції про зняття з контролю чи продовження термінів виконання зазначених документів, притягнення в установленому порядку до відповідальності посадових осіб за їх невиконання або неналежне виконання.

18) Розробляє та подає в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення організації здійснення контролю за станом виконавської дисципліни.

19) Проводить випереджувальний моніторинг термінів виконання документів та  реагування за запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад та своєчасно інформує голову райдержадміністрації, його заступників та керівника апарату про неможливість їх додержання.

20) Вносить пропозиції про розгляд на засіданні Колегії райдержадміністрації питань про стан виконання документів структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

21) Завіряє печаткою документи у випадках, передбачених інструкцією для роботи з документами.

22) Здійснює організаційно-методичне керівництво роботою з документами в підрозділах райдержадміністрації.

23) Виконує інші функції, які випливають з покладених на нього завдань.