Юридичний відділ Пустомитівської районної державної адміністрації (надалі-відділ) утворюється розпорядженням голови районної державної адміністрації

Відділ є структурним підрозділом апарату Пустомитівської районної державної адміністрації.

У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, Регламентом Пустомитівської районної державної адміністрації затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації №270 від 22 травня 2008 року, загальним положенням «Про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу державної виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації», яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1997 року №690, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, цим Положенням та іншими нормативними актами.

З питань організації та методики ведення правової роботи відділ може керуватися рекомендаціями Міністерства юстиції України та юридичного відділу апарату обласної державної адміністрації.

Юридичнийвідділ з питань правового забезпечення діяльності райдержадміністрації підпорядковується її голові, а з питань організації роботи апарату райдержадміністрації – керівнику апарату (надалі – керівництво).

Роботу юридичного відділу організовує начальник відділу. Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням голови райдержадміністрації за поданням керівника апарату райдержадміністрації. Особа, що призначається на посаду начальника відділу, повинна мати закінчену вищу юридичну освіту та стаж роботи з юридичної спеціальності не менше 5-ти років.

У разі відсутності начальника його обов'язки виконує працівник, на якого покладено обов'язки начальника відділу.

Прийняття розпоряджень без попереднього погодження (візування) працівниками юридичного відділу не допускається.

Основними завданнями юридичного відділу є правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань, організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів районної державної адміністрації, її керівництвом, структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків.

У межах своєї компетенції юридичний відділ взаємодіє з структурними підрозділами районної державної адміністрації, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, установами та організаціями району.

 

Основні завдання і функції відділу:

 • проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність з вимогами законодавства;
 • організовує та забезпечує правильне виконання законодавчих актів, інших нормативних актів і документів, подає керівництву пропозиції щодо вирішення правових питань;
 • готує інформаційні, довідкові та інші матеріали з питань застосування законодавства;
 • координує роботу і бере участь у підготовці проектів розпоряджень, що регулюють відносини структурних підрозділів райдержадміністрації;
 • перевіряє на відповідність законодавству проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації та візує їх за наявності погодження цих проектів зацікавленими структурними підрозділами. Проекти розпорядження голови райдержадміністрації, які носять фінансовий характер (виділення коштів, порядок проведення розрахунків тощо) візуються після їх погодження (візування) відповідними підрозділами райдержадміністрації (фінансово-бухгалтерським відділом, фінансовим управлінням тощо);
 • визначає розпорядження голови районної державної адміністрації, які носять нормативно-правовий характер та підлягають державній реєстрації в районному управлінні юстиції;
 • разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації складає висновки за проектами розпоряджень та іншими актами;
 • тривалість опрацювання проекту розпорядження в юридичному відділі не повинна перевищувати 3-х робочих днів, а зі складних питань – 5-ти робочих днів;
 • організовує і веде претензійну та позовну роботу; представляє за дорученням голови райдержадміністрації інтереси районної державноїадміністрації в судах загальної юрисдикції, інших органах під час розгляду правових питань і спорів;
 • сприяє додержанню законності у реалізації прав трудового колективу, бере участь у підготовці та укладенні колективного договору;
 • разом з іншими структурними підрозділами бере участь у підготовці заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, забезпечення охорони праці, надає правову допомогу працівникам, які потребують соціального захисту;
 • забезпечує правильне застосування норм трудового, житлового, пенсійного, іншого законодавства, що зачіпають права і законні інтереси працівників, вносить пропозиції керівництву про поновлення порушених прав;
 • за дорученням керівництва райдержадміністрації розглядає протести та подання прокуратури,  інші звернення правоохоронних і контролюючих органів;
 • організовує і проводить роботу, пов'язану із підвищенням рівня знань працівників райдержадміністрації, інформує про нове законодавство, роз'яснює існуючу практику його застосування;
 • дає консультації з правових питань;
 • за дорученням керівництва райдержадміністрації виконує інші завдання та функції з правового забезпечення діяльності райдержадміністрації відповідно до Регламенту та Положення про юридичний відділ.