Відділ управління персоналом апарату Пустомитівської районної  державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою Пустомитівської районної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний голові районної державної адміністрації. 
Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законом України «Про державну службу» та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
 Основними завданнями відділу є:
1) реалізація державної політики з питань управління персоналом у райдержадміністрації;
2) забезпечення здійснення керівництвом райдержадміністрації своїх повноважень з питань управління персоналом;
3) забезпечення організаційного розвитку райдержадміністрації;
4) добір персоналу райдержадміністрації ;
5) прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;
6) здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту; 
7) організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом у структурних підрозділах райдержадміністрації;
8) документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.
Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
1) організовує роботу щодо розробки структури райдержадміністрації;
2) розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;
3) вносить пропозиції керівництву райдержадміністрації з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту; 
4) здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи керівництва райдержадміністрації з питань управління персоналом;
5) контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців райдержадміністрації, які затверджує голова райдержадміністрації, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;
6) проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій;
7) вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в райдержадміністрації та вносить відповідні пропозиції керівництву райдержадміністрації;
8) приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;
9) розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»;
10) надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» письмові повідомлення про результати конкурсу;
11) за дорученням голови райдержадміністрації перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в райдержадміністрації;
12) разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації:
– організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи;
– опрацьовує штатний розпис структурних підрозділів;
– спільно з відділом фінансово-господарського забезпечення  організовує роботу щодо мотивації  персоналу структурних підрозділів;
– забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;
– організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді;
13) організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців апарату райдержадміністрації;
14) здійснює планування професійного навчання державних службовців райдержадміністрації; 
15) узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції керівництву райдержадміністрації;
16) разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;
17) веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;
18) аналізує кількісний та якісний склад державних службовців;
19) надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації;
20) обчислює стаж роботи та державної служби;
21) здійснює контроль за додержанням законодавства про державну службу, про працю та станом управління персоналом у структурних підрозділах райдержадміністрації; 
22) організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;
23) ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку державного органу, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення;
24) оформляє і видає державному службовцю службове посвідчення;
25) забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу райдержадміністрації; 
26) здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років;
27) формує графік відпусток персоналу райдержадміністрації, готує проекти розпоряджень щодо надання відпусток персоналу, контролює їх подання та веде облік;
28) здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників райдержадміністрації; 
29) оформляє і видає довідки з місця роботи працівника;
30) опрацьовує листки тимчасової непрацездатності;
31) у межах компетенції готує розпорядчі документи про відрядження персоналу райдержадміністрації;
32) готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсій персоналу райдержадміністрації;
33) забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії розпорядження про звільнення, належно оформленої трудової книжки;
34) здійснює організаційні заходи щодо своєчасного подання державними службовцями відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік до відділу, якщо ці функції не покладені на інші підрозділи; 
35) забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в райдержадміністрації, якщо ці функції не покладені на інші підрозділи;
36) забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати;
37) розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом;
38) проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.
У частині антикорупційної діяльності:
1). Своєчасне розроблення та здійснення разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації заходів, щодо запобігання корупційним правопорушенням.
2). Надає іншим структурним підрозділам райдержадміністрації та окремим працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства.
3). Вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб відповідного органу пропозиції щодо їх усунення.
4). Надає інформацію в обласну державну адміністрацію про працівників органів виконавчої влади, територіального органу, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, отриману від судових органів.
5). Взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та протидії корупції інших органів виконавчої влади, територіальних органів.
У частині питань діяльності правоохоронних органів:
1). Організовує виконання і забезпечує контроль за виконанням органами виконавчої влади, правоохоронними та іншими органами‚ підприємствами‚ установами‚ організаціями різних форм власності законів України‚ указів‚ розпоряджень‚ доручень Президента України‚ постанов‚ розпоряджень‚ доручень Кабінету Міністрів України‚ розпоряджень‚ доручень голови райдержадміністрації та рішень дорадчих органів райдержадміністрації з правоохоронних питань.
2). Збирає‚ узагальнює та аналізує статистичну та іншу інформацію з правоохоронних питань‚ готує відповідні пропозиції для голови райдержадміністрації. 
3). Здійснює розробку проектів рішень (актів) керівництва та дорадчих органів райдержадміністрації з правоохоронних питань‚ організовує їх виконання.
4).Вивчає‚ узагальнює і надає практичну та методичну допомогу виконкомам місцевих рад  щодо організації роботи з правоохоронних питань.